Thursday, June 20, 2024
More

    ทุกภาคส่วนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแสนแสบในโครงการ “หันหน้าเข้าคลอง”

    พบคลองแสนแสบโฉมใหม่ จากการบูรณาการความร่วมมือของ กรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภายในสังกัดของกรุงเทพมหานคร เช่น สำนักงานเขตและสำนักต่างๆ และหน่วยงานภายนอก อาทิ กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงภาคเอกชน รวมถึงภาคประชาชน เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแสนแสบในทุกด้าน 


    ผ่านการจัดกิจกรรมในโครงการ “หันหน้าเข้าคลอง” รณรงค์และการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบและคลองสาขา ไม่ให้ทิ้งขยะหรือของเสียต่างๆ ลงในคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ ตลอดจนการขอความร่วมมือในการดูแลรักษาภูมิทัศน์ริม 2 ฝั่งคลองให้มีความสะอาด สวยงาม เพื่อสร้างภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ดี  

    ความก้าวหน้าการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ ตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร โดยพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียและระบบความปลอดภัยทางน้ำในคลองต้นแบบ คลองแสนแสบและคลองสาขา ที่ไหลผ่านทั่ว กทม. นอกจากนี้ยังดำเนินการกำจัดวัชพืช ต้นไม้ที่ขึ้นบนกำแพงเขื่อน และตามทางเดินริมคลองให้สะอาดเรียบร้อย ซ่อมแซมราวกันตก ทาสีใหม่ ซ่อมแซมพื้นทางเดินริมเขื่อน ซ่อมแซมสะพานทางเดินข้ามคลอง ทำความสะอาดและทาสีใหม่ ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างตามทางเดิน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่

    ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ / ภาพ : สปส