Monday, July 15, 2024
More

  กทม.จัดรับฟังความคิดเห็นหารือกับปชช.การวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

  กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินแบ่งทำเลเป็นสีบนแผนที่เป็นสิ่งที่บอกว่าพื้นที่นั้นสามารถมีสิ่งปลูกสร้างหรือมีข้อจำกัดอย่างไรบ้าง

  สีน้ำตาลอ่อน : ที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
  ข้อกำหนด
  ศ.1 (ศ.1-1 ถึง ศ.1-6) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
  ศ.1 (ศ.2) เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และส่งเสริมกิจกรรมด้านพาณิชยกรรม การบริการ และการท่องเที่ยวในเขตอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม


  สีน้ำตาลเข้ม : ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก
  ข้อกำหนด
  ย.8 (ย.8-1 ถึง ย.8-26) รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดำรงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
  ย.9 (ย.9-1 ถึง ย.9-30) รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน
  ย.10 (ย.10-1 ถึง ย.10-13) รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่ต่อเนื่องกับย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมืองและเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

  สีส้ม : ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง
  ข้อกำหนด
  ย.5 (ย.5-1 ถึง ย.5-37) รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับกับเขตเมืองชั้นใน
  ย.6 (ย.6-1 ถึง ย.6-48) รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นใน ศูนย์ชุมชนชานเมือง เขตอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม
  ย.7 (ย.7-1 ถึง ย.7-30) รองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องกับเขตเมืองชั้นในซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

  สีเหลือง : ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย
  ข้อกำหนด
  ย.1 (ย.1-1 ถึง ย.1-4) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของการอยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
  ย.2 (ย.2-1 ถึง ย.2-17) รองรับการขยายตัวของการอยู่อาศัยที่ทีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
  ย.3 (ย.3-1 ถึง ย.3-70) ดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมือง
  ย.4 (ย.4-1 ถึง ย.4-40) ดำรงรักษาการอยู่อาศัยที่มีสภาพแวดล้อมดีในบริเวณชานเมืองซึ่งอยู่ในเขตการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน

  สีแดง : ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม
  ข้อกำหนด
  พ.1 (พ.1-1 ถึง พ.1-21) ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชน เพื่อกระจายกิจกรรมการค้าและการบริการที่อำนวยความสะดวกต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณชานเมือง
  พ.2 (พ.2-1 ถึง พ.2-5) ให้ใช้ประโยชน์เป็นศูนย์ชุมชนชานเมือ งเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ และนันทนาการที่จะก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณชานเมือง
  พ.3 (พ.3-1 ถึง พ.3-43) ให้ใช้ประโยชน์

  สีม่วง : ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม
  ข้อกำหนด
  อ.1 (อ.1-1 ถึง อ.1-6) เป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิตที่มีมลพิษน้อย
  อ.2 (อ.2-1 ถึง อ.2-6) เป็นเขตการบริหารและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการประกอบกิจกรรมประเภทอุตสาหกรรมการผลิต

  สีม่วงเม็ดมะปราง : ที่ดินประเภทคลังสินค้า
  ข้อกำหนด
  อ.3 (อ.3) เป็นคลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว : ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
  ข้อกำหนด
  ก.1 (ก.1-1 ถึง ก.1-16) เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ในบริเวณที่มีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย
  ก.2 (ก.2-1 ถึง ก.2-13) เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม
  ก.3 (ก.3-1 ถึง ก.3-2) เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม และการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มและน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล

  สีเขียว : ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม
  ข้อกำหนด
  ก.4 (ก.4-1 ถึง ก.4-38) เพื่อเกษตรกรรม การสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติ และการส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตร
  ก.5 (ก.5-1 ถึง ก.5-13) เพื่อเป็นชุมชนและศูนย์กลางการให้บริการทางสังคมและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

  สีน้ำเงิน : ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  ข้อกำหนด
  ส. (ส.-1 ถึง ส.-74) เพื่อเป็นสถาบันราชการและการดำเนินกิจการของรัฐที่เกี่ยวกับการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์

  ที่มา : สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร