Thursday, June 23, 2022
More

  มท. เปิดยอดคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรก 7.3 ล้านคน

  กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศมีจำนวนรวมทั้งสื้น 51.4 ล้านคน กรุงเทพฯ มากสุดเกือบ 4.5 ล้านคน ส่วนระนองน้อยสุด ขณะที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกมีถึง 7.3 ล้านคน

  สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562 กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ว่า ยอดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศมีจำนวนรวมทั้งสื้น 51,419,975 คน โดยกลุ่มช่วงอายุระหว่าง 26-45 ปี เป็นกลุ่มที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด จำนวน 19,583,472 คน รองลงมาคือช่วงอายุ 46 -60 ปี 14,444,663 คน ขณะที่ช่วงอายุ 18-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่ม First Vote มีจำนวน 7,339,772 คน


  โดยช่วงอายุ 18-25 ปี (First Vote) มีจำนวนผู้มีสิทธิ ชาย 3,737,234 คน หญิง 3,602,538 คน รวม 7,339,772 คน ช่วงอายุ 26-45 ปี ชาย 9,773,406 คน หญิง 9,810,066 คน รวม 19,583,472 คน, ช่วงอายุ 46-60 ปี ชาย 6,861,279 คน หญิง 7,538,384 คน รวม 14,444,663 คน และช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไป ชาย 4,429,608 คน หญิง 5,622,460 คน รวม 10,052,068 คน รวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชาย 24,801,527 คน หญิง 26,618,448 คน รวม 51,419,975 คน

  สำหรับจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานคร 4,498,109 คน 2.นครราชสีมา 2,085,776 คน 3.ขอนแก่น 1,445,977 คน 4.อุบลราชธานี 1,440,927 คน 5.เชียงใหม่ 1,310,244 คน

  ส่วนจังหวัดที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ระนอง 135,557 คน 2.สมุทรสงคราม 157,754 คน 3.สิงห์บุรี 170,483 คน 4.ตราด 172,807 คน 5.แม่ฮ่องสอน 174,345 คน