Sunday, July 14, 2024
More

  สำเร็จ! ปลูกต้นไม้ 1,025,943 ต้น บนถนน 9 สายหลักทั่วกรุง

  กทม. ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปลูกต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งดำเนินโครงการถนนสายอัตลักษณ์ ด้วยพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกัน 9 เส้นทาง ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม รวม 8,081 แห่ง พื้นที่ 23,905 ไร่ 3 งาน 31.74 ตารางวา

  นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ตามที่ เพจ เฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์ โพสต์ภาพเปรียบเทียบทางเท้าของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและดูแลอย่างดี ขณะที่ทางเท้าของไทยบางพื้นที่ กลับตัดต้นไม้ออก นั้น สำนักสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปลูกต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งดำเนินโครงการถนนสายอัตลักษณ์ ด้วยพันธุ์ไม้ชนิดเดียวกัน 9 เส้นทาง ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนสาธารณะ สวนหย่อม รวม 8,081 แห่ง พื้นที่ 23,905 ไร่ 3 งาน 31.74 ตารางวา (38,249,326.95 ตารางเมตร) อัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 6.73 ตร.ม./คน  คิดเป็นร้อยละ 2.44 ต่อพื้นที่กรุงเทพฯ


  ส่วนการดำเนินโครงการถนนสายอัตลักษณ์ด้วยพันธุ์ไม้ 9 สายหลัก เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามวาระการพัฒนากรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 “Now Moving Forward ทำจริง เห็นผลจริง” สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ยุทธศาสตร์ “มหานครสีเขียว สะดวกสบาย” ที่มีเป้าหมายให้เมืองกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมทั่วมุมเมือง ประชาชนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี มีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติ เป็นการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ในเมืองให้สวยงาม โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ชนิดเดียวกันในถนนแต่ละสาย เพื่อสร้างอัตลักษณ์บริเวณถนนสายสำคัญ ให้เกิดความสวยงาม น่ามอง เป็นระเบียบ จำนวน 9 สาย ประกอบด้วย ถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า ถนนสุขุมวิท ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนมิตรไมตรี ถนนบรมราชชนนี ถนนรัชดาภิเษก ถนนศรีอยุธยา ถนนเลียบคลองมดตะนอย และถนนหทัยราษฎร์ ปัจจุบันดำเนินการเสร็จแล้ว รวมถนนทั้ง 9 สาย ปลูกต้นไม้ ทั้งหมด 1,025,943 ต้น

  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการพิจารณาเลือกชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับปลูกบนทางเท้าและเกาะกลางถนน กทม. จะคำนึงถึงความสูงของต้น ให้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 5 – 15 เมตร  มีรูปทรงธรรมชาติ เป็นทรงพุ่มสวยงาม ไม่ต้องการการตัดแต่งมาก เช่น ต้นพิกุล หลีกเลี่ยงไม้ผลัดใบทิ้งใบมาก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุกับผู้ใช้ทางเท้าและผู้ขับขี่ หลีกเลี่ยงชนิดพันธุ์ไม้ที่มีเรือนยอดแผ่กว้างมาก เลือกชนิดไม้ที่มีใบเล็ก เช่น มะขาม เนื่องจากใบที่ร่วงจะย่อยสลายง่าย กลมกลืนกับถนนและทางเท้า เลือกชนิดไม้ที่มีศักยภาพในการดูดสารพิษ ซึ่งจะมีโอกาสเติบโตได้ดีกว่าและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม เลือกชนิดไม้ที่มีสีดอกสวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นเอกลักษณ์น่ามอง และเลือกชนิดไม้ที่เติบโตปานกลาง ไม่เร็วหรือช้า เพราะชนิดไม้ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มักมีระบบรากที่แข็งแรงเบียดแทรก จะทำให้พื้นถนนหรือทางเท้าเสียหายได้ โดยชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกบนทางเท้าและเกาะกลางถนน เช่น ราชพฤกษ์ พิกุล อโศกเซนคาเบรียล มะขาม โสกน้ำ เหลืองปรีดียาธร กระพี้จั่น ตะโกนา จันอิน จิกน้ำ เสลา แคแสด ลำดวน กาสะลองคำ

  ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขต ได้เพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัดแต่งหรือล้อมย้ายต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย 1) ก่อนล้อมย้ายต้องขออนุญาตสำนักงานเขต หรือสำนักสิ่งแวดล้อม โดยระบุชนิดและขนาดของต้นไม้ 2) ชำระค่าเสียหายก่อนเริ่มย้ายตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ซึ่งคิดค่าเสียหายตามขนาดวงรอบต้นไม้ 3) ติดประกาศแจ้ง 2 ระยะ ได้แก่ ก่อนล้อมย้าย ไม่น้อยกว่า 7 วัน และระหว่างการล้อมย้าย โดยต้องระบุว่า ย้ายต้นไม้ไปไว้ที่ใด 4) ต้องมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการล้อมย้ายต้นไม้ 5) ต้องดำเนินการโดยผู้มีอาชีพโดยตรงเกี่ยวกับการล้อมย้ายต้นไม้ และ6) ต้องจัดหาสถานที่อนุบาลต้นไม้และรับผิดชอบค่าใช้จ่าย