Thursday, June 23, 2022
More

    โพลเผย ผู้ปกครองชาวกรุง เตรียมเงิน 2 หมื่น เป็นค่าใช้จ่ายรับเปิดเทอม วอนรัฐบาลใหม่ช่วย!!

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเปิดเทอมใหม่ 2562 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 25 ปีขึ้นไป ที่มีบุตรศึกษาอยู่ในระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า