Sunday, July 14, 2024
More

  ขบ. เปิดทดลองวิ่งรถโดยสารฟีดเดอร์ เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วงฟรี 2 เส้นทาง เริ่ม 15 ก.ย. นี้

  กรมการขนส่งทางบก เปิดทดลองวิ่งรถโดยสารฟีดเดอร์ (Feeder Bus) เชื่อมรถไฟฟ้าสายสีม่วง 2 เส้นทาง โดยมีกำหนดเวลาทดลองระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน พร้อมสอบถามความเห็นประชาชน เพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปเป็นแผนโครงข่ายฟีดเดอร์ในอนาคต

  โดยกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการว่าจ้างสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินโครงการศึกษาระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทาง สนับสนุนการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล


  ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา สำรวจ วิเคราะห์รูปแบบการเดินทางที่สนับสนุนการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า และพัฒนาระบบโครงข่ายนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทาง รวมถึงศึกษารูปแบบมาตรฐานรถนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ด้วยรถโดยสารประจำทางที่เหมาะสมต่อพื้นที่ มีระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 8 เดือน (เริ่มดำเนินการศึกษา 10 เม.ย. 2562 – 5 ธันวาคม 2562)

  ทั้งนี้ จะมีการทดลองเดินรถระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder Bus) จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สถานีแยกติวานนท์ – ท่าน้ำนนทบุรี และสถานีตลาดบางใหญ่ – ตลาดบางใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่

  โดยมีกำหนดเวลาทดลองระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562 เป็นระยะเวลา 1 เดือน และจะให้บริการทุกวัน โดยไม่เก็บค่าโดยสาร เพื่อรวบรวมข้อมูลมาสร้างโมเดลการให้บริการระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) ที่เหมาะสม อีกทั้งจะมีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการให้บริการระบบนำส่งผู้โดยสาร (Feeder) วิธีการเดินทางในปัจจุบัน ลักษณะรถที่ต้องการ ค่าโดยสารที่สามารถจ่ายได้ รวมถึงรูปแบบการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นที่เหมาะสม