Saturday, July 20, 2024
More

  คนกรุงว่าไง? เมื่อ กทม. ยืนยันการทำทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่กระทบวิถีชีวิตริมน้ำ

  นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีในสื่อสังคมออนไลน์ตั้งข้อสังเกตการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีการก่อสร้างทางเลียบริมแม่น้ำ อาจมีผลกระทบกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำแบบดั้งเดิมว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ กทม. ดำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากแม่น้ำได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงแก้ไขปัญหาการรุกล้ำพื้นที่แม่น้ำ

  ซึ่งที่ผ่านมา สนย. ได้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการฯ พบว่าบริเวณที่เหมาะสมจะดำเนินงานโครงการฯ ในระยะแรก อยู่ในช่วงสะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีความเหมาะสมด้านกายภาพ นอกจากนั้น ยังได้จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่เหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะมาโดยตลอด โดยได้ลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ แนะของประชาชน เพื่อนำมาพิจารณาปรับแก้แผนแม่บท และรูปแบบโครงการฯ ให้มีความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 400 ครั้ง


  ขณะเดียวกันได้ร่วมกับกรมเจ้าท่า ปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำแม่น้ำเจ้าพระยา และยินยอมย้ายออกไป โดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ช่วยเหลือจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่ โดยบางส่วนได้ย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่ที่อาคารพักอาศัยกรมการขนส่งทหารบก (แฟลต ขส.ทบ.) ซึ่งเมื่อประชาชนได้ย้ายไปที่อยู่อาศัยใหม่ จะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

  สำหรับข้อกังวลของประชาชนที่มีต่อรูปแบบโครงการฯ ทั้งผลกระทบด้านชลศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ การเดินเรือ ผลกระทบด้านวัฒนธรรม ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบด้าน เป็นไปตามหลักวิชาการ ดังนั้น การพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม

  อีกทั้ง รูปแบบทางเดินและทางจักรยาน จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.25 เมตร ต่ำกว่าระดับเขื่อนป้องกันน้ำท่วม ประมาณ 1 เมตร จึงไม่บดบังภูมิทัศน์ ทัศนียภาพสิ่งก่อสร้างริมน้ำ และวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันยังคำนึงถึงระบบการขนส่งทางน้ำไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ไฟฟ้าแสงสว่าง การตรวจตราสอดส่อง ตลอดจนจัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อดูแลความปลอดภัย

  อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินโครงการฯ ด้วยความรอบคอบ มีการศึกษาผลกระทบด้านต่างๆ ตลอดจนพิจารณาวางแนวทาง แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนอย่างรอบด้าน เพื่อให้โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็น Landmark ใหม่แห่งเมืองหลวงที่มีความสมบูรณ์แบบ ส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจ อนุรักษ์วัฒนธรรม รวมถึงสืบสานประวัติศาสตร์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำ และทำให้เจ้าพระยาเป็นของคนไทยทุกคน หรือ Chao Phraya for All