Monday, June 17, 2024
More

  กทม.เตรียมต่อสัญญามูลนิธิหอศิลปฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนา BACC อย่างเร่งรัด

  เป็นข่าวที่ช่วยให้คอมมูนิตี้ทางศิลปะของบ้านเรา โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ หายใจกันโล่งขึ้นเล็กน้อย กับอนาคตของหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพ (BACC) หลังล่าสุดทางกทม. เตรียมต่อสัญญามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ให้ทำหน้าที่บริหาร BACC ต่อไปได้อีก 10 ปี

  กทม.เตรียมต่อสัญญามูลนิธิหอศิลปฯ ให้ทำหน้าที่บริหาร BACC ต่อได้อีก 10 ปี

  โดยจากเดิมที่ทางมูลนิธิหอศิลปฯ กำลังจะหมดสัญญาในการบริหารจัดการ BACC ในเดือนสิงหาคม 2564


  ล่าสุดหลังการหารือกันระหว่างมูลนิธิหอศิลปฯ และทางกทม. พบว่าทางที่ประชุม มีการเห็นชอบในการต่อสัญญาให้ทางมูลนิธิหอศิลปฯ ได้ดำเนินงานบริหาร BACC ต่อไปอีก 10 ปี เป็นที่เรียบร้อย

  ทั้งทางกทม.ยังจะมีการเร่งแก้ไขปัญหา อุปสรรคการขอรับเงินอุดหนุนจากกรุงเทพฯ ของ BACC ผ่านขั้นตอนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560

  รวมทั้งเร่งรัดให้แต่งตั้งกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ
  ชุดใหม่ เพื่อแทนที่คณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งกำลังจะหมดวาระลงในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้การทำงานมีความต่อเนื่อง

  และเมื่อได้กรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ชุดใหม่แล้ว จะมีการนัดประชุมพิจารณาร่างสัญญาฯ ร่วมกัน ก่อนที่กทม. จะนำร่างสัญญาฯ เสนอคณะกรรมการทรัพย์สินกรุงเทพมหานคร พิจารณาต่อไป

  โดยในร่างสัญญาฯ จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างกทม. และคณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปฯ ชุดใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิหอศิลปฯ

  และหลักการในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินอุดหนุนของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2560 รวมทั้งแก้ไขปัญหาการตีความถึงที่มาของรายได้ รายจ่าย และความจำเป็น ในการให้เงินสนับสนุนภารกิจ หรือกิจกรรมใด ๆ ของ BACC ไว้อย่างชัดเจน

  ขอบคุณภาพประกอบจาก FB : Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร