Monday, July 15, 2024
More

  ชมปรากฏการณ์เติมเต็มองค์เจดีย์หลวงวรวิหาร ให้กลับมาสมบูรณ์ ด้วยเทคนิค Projection

  กรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (CLIC) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  สร้างปรากฏการณ์เติมเต็มองค์เจดีย์หลวงวรวิหาร ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ด้วยเทคนิคภาพฉาย (Projection)


  งานที่ต่อยอดมาจากการทดลองเชิงปรากฎการณ์แสง

  โดยเป็นงานที่ต่อยอดการทดลองเชิงปรากฎการณ์แสงของกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ ที่ได้พยายามทดลองนำมิติของแสงมาสร้างมุมมองใหม่ต่อสถาปัตยกรรมในภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง 

  การทดลองปรากฎการณ์แสง ณ องค์เจดีย์หลวงวรวิหาร โบราณสถานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งต้นมาจากการตั้งคำถามว่า องค์เจดีย์หลวงในสภาพสมบูรณ์ จะมีความยิ่งใหญ่ และงดงามเพียงใด 

  เลยมีแนวความคิดในการหาทางใช้ปรากฏการณ์แสง เติมเต็มรูปทรง และสัดส่วนความสูงที่สมบูรณ์ให้กับองค์เจดีย์หลวง เพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสกับประสบการณ์ความงดงามขององค์เจดีย์หลวงในอดีต 

  ฟื้นคืนความสมบูรณ์ขององค์เจดีย์หลวงด้วยเทคนิคภาพฉาย

  จึงเกิดแนวคิดที่จะทดลองใช้แสงกับเทคนิคภาพฉาย (Projection) ซึ่งเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่สุดในการนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม (เช่น แปลน, รูปด้าน, รูปตัด) โดยทีมผู้จัดทำมองว่าเทคนิคภาพฉายที่เป็นเครื่องมือเรียบง่ายนี้ อาจจะเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพต่อการทดลองนี้ได้

  และเพื่อต่อยอดองค์เจดีย์หลวงให้สมบูรณ์ด้วยภาพฉาย ทีมผู้จัดยังได้สืบค้นรูปแบบขององค์เจดีย์ที่สมบูรณ์ จากข้อสันนิษฐานที่สรุปมาจากการศึกษาเทียบเคียงหลักฐาน และตำนาน โดยนักประวัติศาสตร์และนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญหลายคน จนพบว่ามีข้อสันนิษฐานของรูปทรงที่สมบูรณ์ในหลายแนวทาง 

  ดังนั้นแนวทางการทดลอง จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ต้องการทำให้ผู้ชมสามารถเติมเต็มความเป็นไปได้บางส่วนด้วยตัวเอง ผ่านการสร้าง “การเว้นว่าง” ให้จินตนาการของผู้ชม ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ขององค์เจดีย์ขึ้นภายในใจ

  ประสบการณ์ชมองค์เจดีย์หลวงผ่านอุโมงค์แสงเสมือน

  ผ่านการสร้างภาพฉายของเส้นรอบรูปองค์เจดีย์ที่สมบูรณ์ด้วยแสง เป็นการเล่นกับมิติการรับรู้ “ความแบน” และ “ความลึก” ในเทคนิคการสร้างภาพฉายทางสถาปัตยกรรม

  โดยใช้การฉายแสงเส้นรอบรูปไปที่องค์เจดีย์ เป็นการฉายภาพ 2 มิติกลับคืนไปสู่องค์เจดีย์จริงที่เป็นวัตถุ 3 มิติ การทดลองนี้จึงเป็นการลองใช้ “มิติความแบน” จากโลกกราฟิก 2 มิติ เพื่อกระตุ้นการรับรู้ใหม่ให้กับ “มิติความลึก” ในโลกกายภาพ 3 มิติ

  จนเกิดเป็นอุโมงค์แสงเสมือน (Space) ที่ซ้อนทับลงไปกับองค์เจดีย์ที่อยู่เบื้องหน้า สร้างประสบการณ์การเติมเต็มความสมบูรณ์ขององค์เจดีย์หลวงวรวิหารให้ผู้ชม

  อย่างไรก็ตาม การทดลองนี้ ยังอยู่ในขั้นเบื้องต้น ทีมผู้จัดทำจะทำการพัฒนาการทดลองกันต่อไป

  ขอบคุณข้อมูลและรูปประกอบ พร้อมติดตามรายละเอียดปรากฏการณ์เติมเต็มองค์เจดีย์หลวงวรวิหาร ได้ทาง https://bit.ly/3l8WrIS