Sunday, July 14, 2024
More

  เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน นิทรรศการสำรวจความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ

  เมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของมนุษย์ เมือง และธรรมชาติ

  ตลอดจนความมุ่งมั่นของมนุษย์ ในการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับความเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างยั่งยืน ถ่ายทอดผ่านทางงานศิลปะ ซึ่งต้องการสื่อให้เห็นว่า ถึงแม้มนุษย์จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ 


  แต่มนุษย์ ไม่ว่าจะในฐานะปัจเจกบุคคล กลุ่มคน หรือชุมชน ต่างก็เป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับเมืองได้เช่นกัน 

  นำเสนอผ่านผลงานของ 3 นักสร้างสรรค์ ที่ร่วมสำรวจเมืองเปลี่ยนแปลง

  เมืองเปราะบาง / ภาพฟิล์มกระจกเมืองกรุงเทพฯ โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง 

  – อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งถ่ายทอดความเปลี่ยนแปลงของกรุงเทพฯ 

  ผ่านทางภาพถ่ายฟิล์มกระจก ที่มีทั้งภาพซึ่งสมบูรณ์ และภาพที่ชำรุดบางส่วน เพื่อนำเสนอมุมมองของเมืองที่ไม่สมบูรณ์แบบ และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตลอดจนสะท้อนความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการมองเมืองกรุงเทพฯ ทั้งตามความเป็นจริงและในอุดมคติ

  บันทึกประสบการณ์สำรวจเครือข่ายสัญจรทางน้ำในเขตกรุงเทพและปริมณฑล, 2564 โดย วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์ 

  – ศิลปิน นักออกแบบ และผู้ก่อตั้ง DuckUnit ซึ่งสำรวจเครือข่ายแม่น้ำลำคลองในปัจจุบันของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการสัญจรทางธรรมชาติ 

  ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเส้นทางการคมนาคมหลัก จนเกิดความเข้าใจในธรรมชาติที่ถูกละเลย และค้นพบการเดินทางรูปแบบใหม่ บนโครงสร้างพื้นฐานเดิมของเมือง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปแบบในการใช้ชีวิต ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

  ไบโอจีเนซิส 2121 โดย สุริยะ อัมพันศิริรัตน์ 

  – สถาปนิกรางวัลศิลปาธร และผู้ก่อตั้ง Walllasia นำเสนอมุมมองของการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองในอนาคต ผ่านบริบทเชิงสัญลักษณ์ของน้ำและที่อยู่อาศัย   

  เพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในระบบนิเวศ ทั้งผู้คน น้ำ ต้นไม้ แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยี  

  โดยนิทรรศการนี้ เป็นนิทรรศการสัญจร จากนิทรรศการ “ปรับตัว เปลี่ยนแปลง” และ “กรุงเทพ เปลี่ยนแปลง” ภายใต้โครงการ “เมืองเปลี่ยนแปลง” ที่จัดโดยหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับมูลนิธินโยบายสาธารณะไทย และวัน แบงค็อก

  นิทรรศการเมืองเปลี่ยนแปลง : วัน แบงค็อก เอดิชัน

  เดอะ พรีลูด วัน แบงค็อก (The Prelude One Bangkok)

  – 11 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565

  MRT ลุมพินี ทางออก 3

  – FB : https://web.facebook.com/onebangkokth