Thursday, April 25, 2024
More

  เยี่ยมบ้านญวณ เยือนบ้านเขมร คารวะศาสนสถานริมเจ้าพระยา

  ลัดเลาะชมถิ่นฐานเก่าของชาวจีน บ้านญวน และบ้านเขมร ในย่านสามเสน ซึ่งความต่างของชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในอดีตนี้ ได้นำมาสู่การเป็นแหล่งรวมวีถีชีวิตของผู้คน 3 ศาสนา 4 ความเชื่อในภายหลัง ให้คนรุ่นใหม่ออกไปสัมผัส พร้อมชมสถาปัตย์อันทรงคุณค่า และศาสนสถานในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์

  ไหว้สักการะขอพร กับศาลเจ้าจุ่ยบ่อเนี้ย 
  ศาลเจ้าจุ่ยบ่อเนี้ย  เป็นศาลเจ้าของชาวจีนไหหลำที่งดงาม หรือที่ชาวไทยรู้จักกันในนาม ศาลเจ้าแม่ทับทิม ที่ผู้คนทั่วโลกเคารพบูชา และเชื่อว่าเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเล ซึ่งองค์เจ้าแม่ทับทิมในศาลเจ้าแห่งนี้ สลักมาจากขอนไม้ใหญ่ที่ลอยมาตามน้ำ โดยชาวจีน และคนส่วนใหญ่มักจะมาสักการะขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงขอเรื่องการเงิน การงาน โชคลาภ บุตรหลาน 
  พิกัด 6 ถนนราชวิถี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  โทร. 02 241 5749
  ____________________

  แวะมาบ้านญวน ชมวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
  วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์แห่งนี้  คือวัดของชาวญวนที่เข้ามาอาศัยอยู่ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 โดยมีชาวญวนที่นับถือคริสต์หนีการเบียดเบียนทางศาสนา และอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มขึ้นอีก


  พระองค์จึงทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินพระราชทานให้เป็นที่อยู่อาศัย และเพื่อสร้างวัดขึ้น โดยหลังแรกซึ่งเป็นวัดชั่วคราวทำด้วยไม้ไผ่ ใช้ชื่อว่า “วัดแซงต์ฟรังซัวซาเวียร์”


  แต่ในรูปที่เราเห็นอยู่นี้คือวัดหลังที่ 3 ซึ่งใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 10 ปี มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค ผนังก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ ภายในประดับกระจกสีเป็นเรื่องราวในไบเบิ้ล ทั้งพันธสัญญาเก่า และพันธสัญญาใหม่ ทั้งยังมีการนำรูปนักบุญฟรังซิสซาเวียร์ จากกรุงมะนิลา มาตั้งไว้ในวัดด้วย 

  พิกัด 94 ซอยสามเสน 11 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  โทร. 02 243 0060
  ____________________

  ชุมชนย่านบ้านเขมรวัดคอนเซ็ปชัญ
  วัดคอนเซ็ปชัญหลังปัจจุบัน สร้างโดยบาทหลวงปาลเลอกัว ลักษณะของวัดคอนเซ็ปชัญแห่งนี้ มีโครงสร้างต่างๆ ที่ผสมผสานศิลปะไทย และตะวันตกเข้าด้วยกัน ภายในวัดมีรูปสลักพระแม่เจ้าพระนางมหามารีอา ที่ถูกอัญเชิญจากเขมรมาประดิษฐานอยู่ที่วัด ซึ่งถือได้ว่าวัดคอนเซ็ปชัญ เป็นวัดคาทอลิกแห่งแรกในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และยังใช้งานจนถึงปัจจุบัน โดยด้านหน้าวัดจะมีรูปปั้นแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ดประดับอยู่


  ส่วนวัดคอนเซ็ปชัญหลังเดิม ปัจจุบันยังคงตั้งอยู่ด้านหลังของวัด มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หลังคามุงกระเบื้อง มีหน้าจั่วแบบไทยเรียบง่าย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดคอนเซ็ปชัญ ภายในจัดเก็บผ้ากาซูลา ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายของบาทหลวงในพิธีกรรมต่างๆ โดยแต่ละชุดจะมีสีสัน และความหมายที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งยังมีสิ่งของโบราณตั้งแต่ในอดีตเก็บรักษาไว้ที่นี่อีกด้วย


  พิกัด 167 ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  โทร. 02 243 2617, 02 243 0064   
  _____________________

  วัดเทวราชกุญชร วัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
  วัดเทวราชกุญชร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า วัดสมอแครง เพราะมีต้นสมอขึ้นกระจายอยู่ภายในวัด บ้างก็สันนิษฐานว่า สมอ เพี้ยนมาจากคำว่า ถมอ (ถะมอ) เป็นภาษาเขมรแปลว่า หิน ทำให้วัดแห่งนี้มีผู้คนเรียกกันครั้งแรกว่า ถมอแครง ซึ่งแปลว่า หินแกร่ง


  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงรับเป็นพระอารามหลวง และพระราชทานนามว่า “วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร” พระองค์ทรงนำคำว่า เทวราช มานำหน้าพระนามของพระองค์เจ้ากุญชร ซึ่งเป็นพระนามเดิมของกรมพระพิทักษ์เทเวศรผู้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้  

  ในส่วนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ มีภาพเขียนสีที่งดงาม ซึ่งล้วนมีความหมายทางพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น


  พิกัด เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  โทร. 02 281 2430
  ____________________

  พิพิธภัณฑ์สักทอง แห่งวัดเทวราชกุญชร
  เรือนไม้สักทองแห่งนี้ เป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านพระพุทธศาสนา และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ไม้สักทอง โดยมีลักษณะทรงปั้นหยาประยุกต์ 2 ชั้น มีเสาไม้สักขนาด 2 คนโอบจำนวน 59 ต้น โดยอายุไม้สักที่วิเคราะห์จากวงปีแล้ว มีอายุราว 479 ปี หรือประมาณสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง


  ภายในชั้นบนมีการจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้ง ของอดีตสมเด็จพระสังฆราช สมัยรัตนโกสินทร์ 19 องค์ และหุ่นขี้ผึ้งพระอริยสงฆ์ 18 รูป ขนาดเท่าองค์จริงให้ได้ชม ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ให้ประชาชนสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนชั้นล่างได้จัดแสดงพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์

  ทั้งนี้พิพิธภัณฑ์ได้มีการบอกบุญร่วมกันสร้างหนังสือพระไตรปิฎก เพื่อถวายวัดต่างๆ ที่ขาดแคลน หากใครสนใจร่วมสร้างหนังสือพระไตรปิฎกทำบุญก็สามารถสั่งทำได้


  พิกัด วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เลขที่ 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  โทร. 02 281 2430, 081 356 3748
  ____________________

  วัดราชาธิวาสวิหาร กับความงดงามของจิตรกรรมฝาผนังสีปูนเปียก 
  วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ พัฒนาโดยพระบรมราชูปถัมภ์จากพระมหากษัตริย์ไทยในราชจักรีวงศ์ เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ทั้งยังเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาโดยตลอด


  ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางสมาธิกะไหล่ทองภายใต้เศวตฉัตร 9 ชั้น เบื้องบนพระประธานเป็นภาพพระพุทธเจ้าอยู่เหนือเมฆกำลังตอบปัญหาของพระสารีบุตร และพระอินทร์ ที่ใกล้พระประธานมีรูปศากยกษัตริย์พระประยูรญาติมาเฝ้าอยู่เบื้องหลัง

  แต่สิ่งที่ให้ทุกคนที่มาเยือนสะดุดตา ก็เห็นจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง ที่แสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่เห็นถึงความแตกต่างจากที่อื่นได้อย่างสิ้นเชิง คือ เป็นภาพเขียนแบบตะวันตก และใช้เทคนิคฝรั่งที่เรียกว่า สีปูนเปียก รวมถึงรูปร่างหน้าตาของพระเวสสันดร และคนอื่นๆ จะดูออกแนวลูกครึ่งฝรั่ง ทั้งยังมีรูปร่างขนาดใหญ่ โดยท่าทาง และการแสดงออกก็เป็นธรรมชาติและเหมือนจริง จนเป็นภาพวาดที่ดูแล้วมีมิติที่สวยงาม สมจริงอย่างมาก


  พิกัด ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
  โทร. 02 668 7988