Friday, March 1, 2024
More

  เชียงรายอุ่นไอรักษ์ ต้นแบบชุมชนบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกร

  ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการถือครองที่ดิน ทั้งปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกร และผู้ยากจน ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขปัญหา ธนาคารที่ดินจึงเป็นส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้
  ล่าสุด สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน หรือ บจธ. ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ 65 ครัวเรือน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ให้ความช่วยเหลือจัดหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องการหาที่ดินประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ บ้านเวียงกือนา ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย


  โครงการบ้านเวียงกือนา ที่ทำกินของเกษตรกร
  กลุ่มเกษตรกรชุมชนเชียงรายอุ่นไอรักษ์ เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกบางส่วนของสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย 65 ครัวเรือน ที่ต้อง การที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเพาะปลูกพืชผักปลอดสาร อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิ ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดเขียว เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลา เป็นต้น และยังแบ่งพื้นที่ส่วนกลางของกลุ่มไว้ประมาณ 5 ไร่ สำหรับใช้เป็นพื้นที่เป็นที่ทำการของวิสาหกิจฯ ถนน และสาธารณูปโภค


  นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า การลงพื้นที่พบกลุ่มสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ของ บจธ. ในรูปแบบของโฉนดชุมชนหรือโฉนดรวม โดยจะมีการจัดสรรแบ่งแปลงตามความต้องการให้ทำกินร่วมกัน รวมเนื้อที่ประมาณ 69 ไร่


  โมเดลโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจรนี้ เป็น 1 ใน 4 ของโครงการ ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ บจธ. ดำเนินการ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เริ่มต้นที่เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มในรูปแบบของสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีรายชื่อและจำนวนสมาชิกที่ชัดเจน โดยจะต้องมีเป้าหมายหลักในการกระจายการถือครองที่ดิน ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน

  บจธ. จัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชน
  ปัจจุบัน บจธ. ได้ดำเนินโครงการไปแล้วใน 4 พื้นที่ ได้แก่ 1.ชุมชนใน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 2. ชุมชนน้ำแดงพัฒนา อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี 3. ชุมชนใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และ 4. ชุมชนใน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 150 ครัวเรือน ในงบประมาณ 50 ล้านบาท จากงบที่บจธ. ต้องดำเนินการ ในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งหมด 200 ล้านบาท


  สำหรับทั้ง 4 โครงการ ที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ได้แก่ 1.โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำรอง 5 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ เชียงใหม่ และลำพูน 2. โครงการต้นแบบการบริหารจัดการธนาคารที่ดินแบบครบวงจรใน 4 พื้นที่ 3. โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกร และผู้ยากจน 4. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้านที่ดินจากการดำเนินนโยบายภาครัฐ และยังมีอีก 1 โมเดล คือ โครงการตลาดกลางที่ดิน ซึ่งทั้งหมดเป็นโมเดลที่ บจธ. ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง

  สำหรับเกษตรกรและผู้ยากจนที่ต้องการรับการช่วยเหลือ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www. labai.or.th หรือส่งอีเมลที่ labai@labai.or.th หรือโทร. 02 278 1244, 02 278 1648 ต่อ 601, 602, 610 มือถือ 09 2659 1689