Thursday, June 23, 2022
More

  กรมการขนส่งทางบก เพิ่มมาตรการความปลอดภัย สถานีขนส่งผู้โดยสาร 121 แห่งทั่วไทย ช่วงปีใหม่ 2563

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” ด้านความปลอดภัย กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้มีการตรวจสอบความพร้อมของตัวรถ และพนักงานขับรถก่อนออกเดินทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดทุกแห่ง และตรวจสอบความพร้อมระหว่างทางบนถนนสายหลักและสายรอง และจุด Checking Point ด้านการอำนวยความสะดวกให้จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอ ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้าง

  ทั้งนี้ ในส่วนของการให้บริการประชาชนที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา กำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหาร และดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย หรือจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ตรวจสอบความพร้อมของกล้องให้พร้อมใช้งาน และเปิดกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง จัดระเบียบสถานที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งด้านการรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ


  พร้อมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม เช่น คนสูงอายุ และคนพิการ การจัดระเบียบการเดินรถในบริเวณสถานี การจราจรเข้า-ออกภายในสถานี และการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในชานชาลาให้เพียงพอ เพื่อให้อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารที่มาใช้บริการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร

  นอกจากนี้ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารมีจำนวน 121 แห่ง บริหาร และดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 96 แห่ง บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 8 แห่ง เอกชนอื่น จำนวน 15 แห่ง และกรมการขนส่งทางบกดำเนินการ จำนวน 2 แห่ง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการถ่ายโอนภารกิจด้านการบริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารให้แก่ อปท.

  ทั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือ และมีมาตรการในการตรวจสอบกำกับดูแลสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งดูแลความปลอดภัย และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมเพียงพอรองรับการเดินทางของประชาชน นอกจากนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่ง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าใช้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ประจำ “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584” ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการให้บริการสายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ อำนวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย ให้คำแนะนำในการเดินทาง ควบคู่กับการดำเนินการเข้มงวดกวดขันการให้บริการผู้ประกอบการขนส่งทุกประเภทห้ามฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชนอย่างเด็ดขาด