Tuesday, March 5, 2024
More

  เช็คด่วน! ปิดถนนรอบเยาวราช 5 เส้นทาง จัดงานใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.2562

  โดยระบุว่า ด้วยหอการค้าไทย-จีน ร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนต่างๆ กำหนดจัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” ในวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงต้องออกประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในถนนและทางที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานดังกล่าว


  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 139 (1) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 524/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร จึงได้ออกข้อบังคับไว้ ดังนี้

  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์” พ.ศ.2562”

  ข้อ 2 ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 20.00 น. ในถนนดังต่อไปนี้
  2.1 ถนนเยาวราช ตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกวัดตึก
  2.2 ถนนเจริญกรุง ตั้งแต่แยกเอสเอบี ถึงถนนข้าวหลาม
  2.3 ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกหัวลำโพง ถึงแยกหมอมี
  2.4 ถนนราชวงศ์ ตั้งแต่แยกราชวงศ์ ถึงแยกเสือป่า
  2.5 ถนนมิตรภาพไทย – จีน

  ข้อ 3 ถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) ถึงแยกถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนไชย ห้ามเดินรถทุกชนิด ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น.

  ข้อ 4 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ และรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจรที่รับผิดชอบ

  ข้อ 5 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว