Sunday, May 19, 2024
More

  กทม. เปิดใช้ “ถนนประชาร่วมใจ ถนนมิตรไมตรี” แก้ปัญหาการจราจรเขตมีนบุรี – คลองสามวา – หนองจอก

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดใช้ถนนประชาร่วมใจ – ถนนมิตรไมตรี 7.7 กม. อย่างเป็นทางการ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี – คลองสามวา – หนองจอก รองรับการจราจรเชื่อมต่อโครงข่ายถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก พร้อมเตรียมแผนขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับถนนคู้คลองสิบ ถนนเลียบวารี และถนนคุ้มเกล้า เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  สำหรับถนนประชาร่วมใจ เดิมเป็นถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร มีเขตทางกว้าง 30 ม. ระยะทาง 7 กม. เป็นถนนแนวตะวันออก-ตะวันตก เริ่มจากถนนนิมิตใหม่ถึงถนนมิตรไมตรี เป็นแนวโครงข่ายการจราจรที่ขนานกับถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี


  โดยปัจจุบันมีการพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การขยายตัวของชุมชน มีประชาชนสร้างบ้านเรือนพักอาศัยเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน อีกทั้งสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหาย ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการเดินทางสัญจร

  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพถนนประชาร่วมใจให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก สำนักการโยธาจึงดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี ด้วยการขยายผิวจราจรแอสฟัลต์จากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ มีช่องจราจรกว้างประมาณ 3.00-3.20 ม. ไหล่ทางกว้าง 1.00 ม. เขตทางกว้าง 30 ม. ระยะทาง 7.7 กม. มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนนิมิตใหม่ สิ้นสุดโครงการบริเวณสะพานข้ามคลองลำหิน พื้นที่เขตหนองจอก

  โดยที่มีแนวโครงข่ายการจราจรขนานกับถนนราษฎร์อุทิศ-ถนนเลียบวารี ซึ่งงานที่ดำเนินการประกอบด้วย งานจราจรสังเคราะห์ งานระบบระบายน้ำ งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง งานทางเท้า และเครื่องหมายจราจร พร้อมก่อสร้างเขื่อนกันดินตามแนวคลอง

  รวมถึงมีการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 9 แห่ง คือ สะพานข้ามคลองบึงไผ่ สะพานข้ามคลองโต๊ะสมัน สะพานข้ามคลองสิทธิโสม สะพานข้ามคลองบึงทรายกองดิน สะพานข้ามคลองพระราชดำริ 2 สะพานข้ามคลองโต๊ะเจริญ สะพานข้ามคลองเกาะขุนเณร สะพานข้ามคลองเบนชะโด และสะพานข้ามคลองลัดตาเตี้ย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า กทม. มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนงานและภารกิจในทุกด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านการจราจร ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะทำให้ กทม. เป็นมหานครที่ประชาชน สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย

  กทม. จึงได้เน้นพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งระบบหลัก และระบบรองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ให้มีความสมบูรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการจราจร ลดมลพิษ และเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนให้ได้มาตรฐานสากล เพิ่มความคล่องตัวของการจราจร

  สำหรับถนนประชาร่วมใจ ซึ่งมีความยาวประมาณ 7.7 กม. จะรองรับความเจริญของพื้นที่ และการสัญจรของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียน 4 แห่ง มัสยิด 7 แห่ง หมู่บ้านกว่า 7 โครงการ สวนสาธารณะ 2 แห่ง

  ทั้งนี้ กทม. มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรหลายโครงการ ทั้งในพื้นที่ฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี ซึ่งหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ และบางโครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สำหรับการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณพื้นที่นี้ มีโครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี โครงการก่อสร้างถนนสามวา เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนบริเวณนี้ให้มีความคล่องตัวยิ่งขึ้น บรรเทาปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

  สำหรับถนนประชาร่วมใจ-ถนนมิตรไมตรี จะมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา และเขตหนองจอก เพราะเป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนนิมิตใหม่ ถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า ถนนหทัยราษฎร์ ถนนรามคำแหง ถนนเสรีไทย และบริเวณใกล้เคียงให้ครอบคลุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ กทม. ยังมีแผนพิจารณาขยายเส้นทางเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อกับถนนคู้คลองสิบ ถนนเลียบวารี และถนนคุ้มเกล้า เพื่อให้เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเดินทางของประชาชนให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง