Thursday, June 23, 2022
More

  ไทยครองอันดับ 26 ประเทศดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020

  U.S. News & World Report เผยรายงานการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดประจำปี 2020 (Best Countries 2020) ที่มาจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วโลกจำนวน 20,000 คน โดยพิจารณาปัจจัยในหลายมิติ พบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก จากทั้งหมด 73 ประเทศ

  โดยประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ประจำปี 2020 ได้แก่


  อันดับ 1 สวิตเซอร์แลนด์
  อันดับ 2 แคนาดา
  อันดับ 3 ญี่ปุ่น
  อันดับ 4 เยอรมนี
  อันดับ 5 ออสเตรเลีย
  อันดับ 6 สหราชอาณาจักร
  อันดับ 7 สหรัฐอเมริกา
  อันดับ 8 สวีเดน
  อันดับ 9 เนเธอร์แลนด์
  อันดับ 10 นอร์เวย์

  สำหรับประเทศไทย มีภาพรวมอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก ซึ่งเมื่อแบ่งตามปัจจัยการพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
  ด้านการสร้างกิจการ การเข้าถึงเงินทุน แรงงานที่มีทักษะ ความโปร่งใสในการทำธุรกิจ รวมไปถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของเอกชน (Entrepreneurship) อันดับ 36 ของโลก
  ด้านการผจญภัย การแสวงหาประสบการณ์ใหม่ รวมถึงความเป็นมิตร ความสนุกสนาน อากาศ และทัศนียภาพ (Adventure) อันดับ 5 ของโลก
  ด้านสถานะการเป็นพลเมือง อาทิ สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคทางเพศ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม และการกระจายอำนาจอย่างทั่วถึง เป็นต้น (Citizenship) อันดับ 46 ของโลก
  ด้านอิทธพลทางวัฒนธรรม (Cultural Influence) อันดับ 18 ของโลก
  ด้านมรดกทางวัฒนธรรม การเข้าถึงได้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ อาหารที่ดี และแหล่งท่องเที่ยวทางวัมนธรรม (Heritage) อันดับ 9 ของโลก
  ด้านการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต ความแตกต่าง ความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์ (Movers) อันดับ 6 ของโลก
  ด้านการเปิดกว้างทางธุรกิจ ต้นทุนการผลิตราคาถูก ภาษี และความโปร่งใส (Open for Business) อันดับ 8 ของโลก
  ด้านอำนาจของประเทศ ความเป็นผู้นำ (Power) อันดับ 49 ของโลก
  ด้านคุณภาพชีวิต อาทิ ตลาดแรงงานที่ดี ค่าครองชีพ ความเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รายได้ที่เท่าเทียม ระบบการศึกษา และระบบสาธารณะสุข เป็นต้น (Quality of life) อันดับ 28 ของโลก