Wednesday, July 17, 2024
More

  รฟม. เผยรถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง มีระยะทางรวม 16 กม. คาดพร้อมเปิดให้บริการในปี 2570

  รฟม. เร่งสรุปแผนสร้างรถไฟฟ้าเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เผยตลอดเส้นทางมีสถานีรับส่งผู้โดยสาร 16 สถานี ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร คาดเริ่มก่อสร้างในปี 2565 พร้อมเปิดให้บริการในปี 2570

  นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษาของโครงการ) งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563


  โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 นี้ เป็นการนำเสนอผลการศึกษาแนวเส้นทาง สถานี รูปแบบโครงการ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบผลการศึกษา พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงผลการศึกษาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในลำดับต่อไป ซึ่งมีผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจรวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน

  นอกจากนั้นยังได้มีการจัดการประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนโครงการ และรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากตัวแทนของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป

  สำหรับผลการศึกษาโดยสรุปคือ โครงการได้ออกแบบระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เป็นประเภทระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) มีลักษณะเป็นระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งไปตามทางวิ่งหรือราง มีรูปแบบที่คล้ายกับรถไฟฟ้า MRT แต่มีขนาดเล็กกว่า โดยวิ่งตามแนวเหนือใต้ รวมระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งระดับดินประมาณ 9 กิโลเมตร และเป็นทางวิ่งใต้ดินประมาณ 7 กิโลเมตร

  ตลอดเส้นทางมีสถานีรับส่ง ผู้โดยสาร 16 สถานี ได้แก่ 1.สถานีโรงพยาบาลนครพิงค์ 2.สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 3.สถานีสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี 4.สถานีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 5.สถานีแยกหนองฮ่อ 6.สถานีโพธาราม 7.สถานีข่วงสิงห์ 8.สถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 9.สถานีขนส่งช้างเผือก 10.สถานีมณีนพรัตน์ 11.สถานีประตูสวนดอก 12.สถานีแยกหายยา 13.สถานีแยกท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 14. สถานีท่าอากาศยานเชียงใหม่ 15.สถานีบ้านใหม่สามัคคี และ 16.สถานีแม่เหียะสมานสามัคคี

  ทั้งนี้ ตามแผนงานเมื่อการศึกษาออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถนำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี และเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 2565 โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2570 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จสมบูรณ์จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน รวมถึงมีความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย ให้แก่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสามารถลดการใช้รถยนต์โดยรวมบนท้องถนน จึงช่วยลดปริมาณมลพิษในอากาศที่เกิดจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ได้อีกด้วย