Thursday, April 25, 2024
More

  อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นแท่นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม อันดับ 3 ของโลก

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ได้รับการรับรองให้เป็นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล LEEM EBOM (Existing Buildings : Operations & Maintenance) จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (USGBC) ด้วยคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของไทย และเป็นอันดับที่ 3 ของโลก

  นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Government) ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงการปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการ พร้อมส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับ ESG อย่างเป็นรูปธรรม


  โดยล่าสุด อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากลระดับสูงสุด คือระดับ Platinum จากสภาอาคารสีเขียวสหรัฐอเมริกา ด้วยคะแนน 93 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย และอันดับ 3 ของโลก อีกทั้งยังเป็นอาคารแรกในไทยได้รับการรับรองในระดีบ Platinum Version 4 ซึ่งเป็น Version ล่าสุด สะท้อนการบริหารจัดการอาคารโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนในอาคาร ตลอดจนชุมชนรอบด้าน

  อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2559 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล LEED ประเภทอาคารสร้างใหม่ (LEED NC) ระดับ Gold ซึ่งพิจารณาจากการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  สำหรับ LEED EBOM ที่ได้รับการรับรองในครั้งล่าสุดนี้ มีเกณฑ์การพิจารณาในมิติของการบริหารอาคารที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของคนเป็นสำคัญ โดยประเมินทั้งการจัดการคุณภาพน้ำ พลังงาน การบริหารทรัพยากร และการจัดการของเสีย

  ทั้งนี้อาคารตลากหลักทรัพย์ฯ ได้รับคะแนนในระดับสูงโดดเด่นในด้านการใช้พลังงาน ที่มีการบริหารพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประโยชน์สูงสุด รวมถึงส่งเสริมพลังงานทางเลือก การจัดการทรัพยากร คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในอาคาร

  นอกจากนี้ ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังผ่านการรับรองการชดเชยการปล่อยคาร์บอน (Carbon Neutral Organization) 100% รวมถึงได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) อีกด้วย ทั้งยังมีการขยายผลไปยังองค์กรต่างๆ ผ่านการดำเนินโครงการ Care the Bear และ Care the Whale เพื่อลดภาวะโลกร้อนรณรงค์การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด คัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นำขยะไปแปรรูปอย่างถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ยั่งยืนในระยะยาว