Monday, July 15, 2024
More

  ครม. ไฟเขียวค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ “บางปะอิน-โคราช” เก็บแรกเข้าเริ่ม 10 บาท ตามระยะทางขั้นต่ำ 1.25 บาท/กม.

  ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมาเก็บค่าแรกเข้ารถ 4 ล้อ 10 บาท และเก็บตามระยะทาง ขั้นต่ำ 1.25 บาท/กม. โดยจะปรับค่าผ่านทางทุก 5 ปี ตามอัตราดัชนีผู้บริโภค

  ..ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 11 .. ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ตอนบางปะอินนครราชสีมา พ.. … โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า กับค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง สำหรับ 3 ประเภท ประกอบด้วย รถ 4 ล้อ มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 1.25 บาทต่อกิโลเมตร รถ 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2 บาทต่อกิโลเมตร และรถเกิน 6 ล้อ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 23 บาท ค่าธรรมเนียมตามระยะทางที่ใช้จริง 2.88 บาทต่อกิโลเมตร โดยกรณีมีเศษไม่เกิน 5 บาท ให้ปัดเศษออก หากเศษเกิน 5 บาทแต่ ไม่ถึง 10 บาท ให้เรียกเก็บเพียง 5 บาท


  โดยจะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทุก 5 ปี โดยพิจารณาจากเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภค ตลอดอายุ 30 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่อธิบดีกรมทางหลวง ประกาศกำหนดเป็นต้นไป

  สำหรับมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมา มีระยะทางทั้งสิ้นรวม 196 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้า 80-90% และจะแล้วเสร็จในปีนี้

  โดยเป็นโครงการที่มีการควบคุมทางเข้าออกแบบสมบูรณ์ ผู้ใช้ทางสามารถสัญจรเข้าออกได้ในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง และมีการเก็บค่าธรรมเนียมจำนวน 9 ด่าน ได้แก่ 1. ด่านบางปะอิน 2.ด่านวังน้อย 3. ด่านหินกอง 4. ด่านสระบุรี 5. ด่านแก่งคอย 6. ด่านมวกเหล็ก 7. ด่านปากช่อง 8. ด่านสีคิ้ว และ 9. ด่านขามทะเลสอ