Thursday, April 25, 2024
More

  เส้นทางหลักเที่ยว “ดอยเสมอดาว” ก่อสร้างบูรณะแล้วเสร็จ พร้อมเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้ว

  กรมทางหลวง ก่อสร้างบูรณะทางหลวง สาย บ.ดอนไชย.ผาเวียง จ.น่านแล้วเสร็จเปิดให้ประชาชนใช้งานแล้วโดยสามารถใช้เป็นเส้นทางหลักไปเที่ยวดอยเสมอดาวและแหล่งท่องเที่ยวอื่นในอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่าน

  กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้างบูรณะทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย.ผาเวียง จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ระหว่าง กม.0+000 – กม.8+600 ระยะทางยาวประมาณ 8.6 กิโลเมตรในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านแล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการแล้ว


  โดยทางหลวงหมายเลข 1026 สาย บ.ดอนไชย.ผาเวียง จังหวัดน่าน มีอายุการใช้งานมานาน ประกอบกับมีปริมาณจราจรมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่ง ตลอดจนความปลอดภัยของประชาชน กรมทางหลวง จึงดำเนินการบูรณะเส้นทางสายดังกล่าว โดยลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร เกาะกลางแบบสี รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณรวม 188,000,000 บาท

  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะทำให้ประชาชนสองข้างทางหลวงสามารถเข้าออกสะดวกขึ้นช่วยส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและทำให้ทางหลวงแผ่นดินของจังหวัดน่านเป็นระบบที่สมบูรณ์มากขึ้นลดปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปดอยเสมอดาวและแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านอีกด้วย

  ทั้งนี้ กรมทางหลวง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง โดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)