Saturday, July 20, 2024
More

  เดินทางเข้า-ออกสนามบินไทยปลอดภัยจาก Covid-19

  สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับนักเดินทางอย่างถ้วนหน้าโดยท่าอากาศยานไทยได้ออกมาตรการคุมเข้มและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันหลายสายการบินในประเทศได้ออกมาตรการป้องกันเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ


  เดินทางเข้า-ออกสนามบินไทยปลอดภัยหายห่วง

  หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ออกมาตรการคุมเข้มและเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร โดยได้เข้มงวดในการเฝ้าระวังและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การกำหนดจุดเฉพาะให้เที่ยวบินลงจอด การติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิเพิ่มเติมบริเวณจุดจอดอากาศยานดังกล่าว จัดเจ้าหน้าที่แปลภาษาจีน เพื่อคอยอำนวยความสะดวกด้านการแปลภาษา และติดตั้งถังขยะติดเชื้อนอกอาคาร หากพบผู้ป่วยและมีขยะติดเชื้อจะได้ดำเนินการเก็บขยะดังกล่าว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการทำลายต่อไป

  นอกจากนี้ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังได้ติดตั้งเครื่องอบฆ่าเชื้อ (UV Sterilizer) ไว้บริเวณทางขึ้นลงบันไดเลื่อนด้วย เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคอื่นๆ เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการในท่าอากาศยาน ขณะที่ส่วนของเจ้าหน้าที่ ทอท.ที่ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว ได้กำหนดให้ทีมแพทย์ ทอท.ใส่หน้ากากอนามัยสำหรับห้องผ่าตัด (Surgical mask) หากพบผู้สงสัยป่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใส่หน้ากากอนามัย N95 รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข็นเก้าอี้เข็น (Wheelchair) ให้ผู้ป่วยต้องสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือชุด PPE (Personal Protection Equipment) และเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมถุงมือเพื่อป้องกัน

  สายการบินออกมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา

  สายการบินหลายสายฯ ยังได้ออกมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งทางด้านอากาศยาน การให้บริการบนเครื่องบิน รวมถึงฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร และผู้ใช้บริการ โดยได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะวิกฤต เป็นผู้รับผิดชอบในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รวมทั้งประสานงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เช่น การบินไทย ไทยสมายล์ และสายการบินเวียตเจ็ท ที่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดภายในเครื่องบินทุกลำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยได้ทำการทำความสะอาดภายในเครื่องบินและฉีดอบพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก (WHO) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำความสะอาดเครื่องบินนั้นเข้มงวดเพียงพอและได้มาตรฐาน ในขณะที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้แจ้งมาตรการทำความสะอาดเครื่องบินป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยได้ดำเนินการสำหรับเครื่องบินทุกลำเเละทุกเที่ยวบินที่เข้าออกประเทศจีน เเละเส้นทางเฝ้าระวังต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง

  ป้องกันตัวเองให้รอดจาก Covid-19

  ด้านองค์การอนามัยโลก(WHO) และกรมควบคุมโรค เผยวิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโคโรนาสำหรับนักเดินทาง แนะนำให้หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ รวมถึงไม่เอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่คนหนาแน่น  หรืออยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด ทั้งนี้ หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ถ้าเริ่มมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางทันที นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทำเป็นกิจวัตรประจำวันคือ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ กินร้อนช้อนกลาง อาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องไปในที่ชุมชนคนหนาแน่น

  เดินทางปลอดภัยหายห่วงจาก Covid-19

  เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทุกหน่วยงานจึงเร่งเครื่องสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทาง

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในเครื่องบิน

  สำหรับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสนั้น ยกตัวอย่างเช่น สายการบินเวียตเจ็ท ที่ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและการทำความสะอาดภายในเครื่องบินทุกลำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโรคปอดอักเสบสายพันธุ์ใหม่ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยได้ทำการทำความสะอาดภายในเครื่องบินและฉีดอบพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และองค์กรอนามัยโลก (WHO) เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำความสะอาดเครื่องบินนั้นเข้มงวดเพียงพอและได้มาตรฐานโดยเครื่องบินทุกลำถูกฉีดอบพ่นฆ่าเชื้อด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด (AMS) 1452 ทั้งในบริเวณห้องผู้โดยสารและห้องนักบิน โดยทำการฉีดพ่นยา 15 นาที และปิดเครื่องเพื่อทำการอบฆ่าเชื้ออีก 30 นาที

  อนุญาตให้ลูกเรือสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือปฏิบัติงาน

  เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนาระหว่างทำการบิน ลูกเรือทุกคนของทางสายการบินได้รับอนุญาตให้สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือระหว่างปฏิบัติงาน และเพิ่มความเข้มงวดในการทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องโดยสารบ่อยครั้งมากขึ้นในทุกๆ เที่ยวบิน

  ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามเกี่ยวกับเที่ยวบินและการให้บริการของ ทอท.ได้ที่ AOT Call Center 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง