Thursday, June 23, 2022
More

  โพลเผย คนโคราชอยากให้เมืองเป็น Green City

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นจากโครงการแข่งขันธุรกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3 “โคราชเมืองที่คุณสร้างได้ซึ่งได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ความคิด ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคมในการพัฒนาท้องถิ่นไทย การแข่งขันการผลิตสื่อหัวข้อ โคราชเมืองที่คุณสร้างได้การแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจหัวข้อ โคราชเมืองที่คุณสร้างได้การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Social Enterprise for Thailand’s Development


  โดยการสำรวจ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ใน จ.นครราชสีมา จำนวน 962 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 62% อายุ 21-30 ปี 34% และ 41-50 ปี 27% โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ เกษตรกร/รับจ้างทั่วไป กลุ่มสถาบันการศึกษา องค์กรรัฐบาล องค์กรเอกชน และกลุ่มผู้ประกอบการ คิดเป็นสัดส่วน 31% 29% 15% 15% และ 9% ตามลำดับ ในช่วงรายได้ระหว่าง 10,001-30,000 บาท 36%

  ซึ่งได้สำรวจทัศนคติต่อการพัฒนาเมืองโคราช พบว่า 3 สิ่งแรกเมื่อนึกถึงโคราช ได้แก่ การนึกถึงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี 72%, เขาใหญ่/สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ 17.5% และผัดหมี่โคราช/อาหารอีสาน 15% ตามลำดับ

  ทั้งยังมีการสำรวจมุมมองปัญหาของเมืองโคราชในปัจจุบัน พบว่า ปัญหาแรกคือการจัดการการจราจรในเขตเมือง 32.6% รองลงมาคือปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18.9% และการขนส่งสาธารณะไม่ดึงดูดให้คนมาใช้บริการ 14.8%

  โดยชาวโคราชมีความต้องการให้ดำเนินโครงการเพิ่มโครงข่ายขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้ารางเบา LRT เป็นโครงการแรก 18.2% รองลงมาคือ โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเชิงสุขภาพ 16.4% และโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวและเชิงพาณิชย์ 16.4% ตามลำดับ

  นอกจากนี้สำหรับทัศนคติที่อยากเห็นเมืองโคราชเป็นแบบใดในอนาคตพบว่า คนโคราชอยากให้เมืองโคราชเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City 19.2% รองลงมาคือ เป็นเมืองแห่งเกษตรสมัยใหม่ 13.8% เป็นเมืองแห่งสังคมการขับเคลื่อนเทคโนโลยี 13.7% และเป็นเมืองศูนย์กลางโครงข่ายการคมนาคมขนส่งแห่งภาคอีสาน 13% ตามลำดับ