Saturday, December 2, 2023
More

    โพลเผย คนกรุงเครียดหนัก!! เผชิญโควิด-19 และ ฝุ่น PM2.5

    สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความเครียด/กังวลต่อปัญหาฝุ่นละอองและไวรัสโควิด-19 : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,073 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

    ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.89 เป็นหญิง และร้อยละ 45.11 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นช่วงอายุ พบว่า ร้อยละ 6.24 มีอายุ 15-18 ปี ร้อยละ 11.84 มีอายุ 19-24 ปี ร้อยละ 21.06 มีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 31.69 มีอายุ 36-50 ปี และร้อยละ 29.17 มีอายุ 51-69 ปี ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 45.76 สมรสแล้ว ร้อยละ 46.32 เป็นโสด ในขณะที่ร้อยละ 7.74 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ และร้อยละ 0.18 ไม่ระบุ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 38.68 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 52.56 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 8.76 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 14.91 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 37.19 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 29.26 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และร้อยละ 18.64 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท สำหรับอาชีพ พบว่า ร้อยละ 39.89 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 25.16 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12.49 เป็นนักเรียน-นักศึกษา ร้อยละ 12.68 ประกอบธุรกิจส่วนตัว/อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5.50 อาชีพรับจ้างทั่วไป และร้อยละ 5.28 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น พ่อบ้านแม่บ้าน เกษียณอายุ ว่างงาน เป็นต้น