Monday, June 24, 2024
More

  สภาพัฒน์เผย ปี 2562 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้น 23% รับแจ้งยาเสพติดสูงสุด 27.7%

  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ได้แถลงข่าวรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 4 และภาพรวม ปี 2562 พบว่า สำหรับความเคลื่อนไหวทางสังคมด้านอาชญากรรม ภาพรวมคดีอาญาในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากคดียาเสพติดที่เพิ่มมากถึงร้อยละ 27.7

  สำหรับไตรมาส 4 ปี 2562 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากไตรมาสเดียวกันของปี 2561 เป็นการรับแจ้งคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์รับแจ้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศรับแจ้งลดลงร้อยละ 15.7


  โดยภาพรวมในปี 2562 คดีอาญารวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 โดยคดียาเสพติด คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7 และ 4.3 ตามลำดับ ขณะที่คดีชีวิตร่างกายและเพศลดลง ร้อยละ 6.1

  ภาครัฐจึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในทุกกรณี มุ่งเน้นจับกุมในระดับพื้นที่ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอาชญากรรม ยาเสพติด การพนัน การค้าประเวณี สถานบริการ การค้ามนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมระบบกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

  ด้านผลการดำเนินงานของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมในภาพรวม ประจำปี 2562 ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 พบว่า มีคดีที่ศาลรับพิจารณาไว้ทั้งสิ้น 1,963,771 คดี พิจารณาแล้วเสร็จ 1,693,587 คดี คิดเป็นร้อยละ 86 โดยแบ่งเป็นประเภทคดีแพ่ง 1,305,658 คดี คิดเป็นร้อยละ 66 และคดีอาญา 658,113 คดี คิดเป็นร้อยละ 34 โดยข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด คือ พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ 363,125 ข้อหา