Saturday, July 20, 2024
More

    สศช.ผลักดันระนองสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำและเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิตดี

    สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับองค์กรการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ผลักดันระนองให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำและเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

    นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นายจตุพจน์  ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ระยะที่ 2 ในพื้นที่เทศบาลเมืองระนอง โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กับองค์กรการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของเมืองในอนาคตของประเทศไทยและพัฒนาเครื่องมือหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเมืองในอนาคตอย่างยั่งยืน


    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเมืองระนองภายใต้แผนงานพัฒนาเมืองระนองเพื่อเป็นเมืองน่าอยู่และส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำและเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีข้อเสนอโครงการสำคัญคือ โครงการออกแบบและปรับปรุงเมืองที่เดินได้เพื่อส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานภายในเมือง โดยออกแบบทางเท้าให้กว้าง มีร่มเงาและปลอดภัย โครงการพัฒนาสวนสุขภาพและนันทนาการ ปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะเพื่อรองรับคนทุกกลุ่ม (Universal Design) และโครงการออกแบบโครงข่ายระบบขนส่ง โดยใช้รถท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ของจังหวัดระนอง

    ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอให้มีการพัฒนาปรับปรุงรถท้องถิ่น (รถสองแถวไม้) ให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำเส้นทาง ป้ายรถประจำทางในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านสื่อรูปแบบ Mobile Application รวมทั้งสนับสนุนให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ ในเขตเมืองเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว