Wednesday, September 27, 2023
More

  กทม.รณรงค์ใช้ “คลินิกชุมชนอบอุ่น” ลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เผยแนวทางลดความแออัดของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยแนะให้ใช้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล

  พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการให้ความรู้ในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ ได้วางแนวทางลดความแออัดของกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่ใช้บริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยแนะนำให้ใช้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่นซึ่งเป็นคลินิกเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการจัดการดูแลร่วมกับหน่วยบริการปฐมภูมิและเปิดบริการโครงการรับยาใกล้บ้านซึ่งเป็นร้านยาคุณภาพนอกโรงพยาบาลซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดความแออัด


  นอกจากนั้น กทม. ยังได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้หลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่แออัดไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอจามหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกออฮอล์เจลล้างมือ

  รวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาลสังกัด กทม. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ทำให้ดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี และหากสงสัยในอาการของโรค สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง


  Writer : Sasirin Phosri