Friday, December 9, 2022
More

  ชวนคนกรุงที่มีสิทธิ์ 3.87 ล้านราย ส่องวิธี ช่องทางขอรับคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า จาก กฟน.

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดผลกระทบค่าครองชีพ จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธาณูปโภคพื้นฐานสำหรับประชาชน ไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าน้ำประปาไฟฟ้าลง 3% การขยายเวลาชำระ รวมถึงมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า รวม 22.17 ล้านราย ในวงเงิน 32,700 ล้านบาท

  ซึ่งจากมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า สำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวงได้ออกเอกสารประกาศคำชี้แจงการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง โดยระบุว่า เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็กสามารถขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือตามจำนวนเงินที่วางไว้กับการไฟฟ้านครหลวง


  โดยลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยเตรียมข้อมูลประกอบด้วย

  1. ชื่อนามสกุล เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

  2. หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เจ้าของหลักประกันการใช้ไฟฟ้า

  3. รหัสบัญชีแสดงสัญญา (หมายเลข CA) ซึ่งระบุอยู่ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือใบเสร็จรับเงิน หรือแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ในฟังก์ชันชำระค่าไฟฟ้า

  นอกจากนี้ยังเปิดเผยช่องทางการลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งความประสงค์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย

  1. ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง)

  แอปพลิเคชัน : MEA Smart Life

  เว็บไซต์ : www.mea.or.th

  – Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA

  – Twitter : @mea_news

  – Line : @meathailand

  สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่จดเลขอ่านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

  ซึ่งผู้ลงทะเบียนช่องทางออนไลน์จะได้รับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

  โดยสามารถเลือกช่องทางการคืนเงินได้ 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ดังนี้

  ช่องทางที่ 1 บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

  ช่องทางที่ 2 บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย

  ช่องทางที่ 3 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จำนวนเงินไม่เกิน 50,000 บาท)

  2. ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-256-3333 จำนวน 50 คู่สาย

  (ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.30 . ในวันทำการ)

  3. ลงทะเบียน ณ ที่ทำการของการไฟฟ้านครหลวง 18 เขต

  เพื่อลดความเสี่ยงจากผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึงขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

  นอกจากนี้ยังระบุว่า การไฟฟ้านครหลวงแนะนำให้เจ้าของหลักประกันลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว เมื่อการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบสิทธิ์ว่าเจ้าของหลักประกันมีชื่อตรงกับฐานข้อมูล เจ้าของหลักประกันจะได้รับเงินประกันคืนผ่านช่องทางที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อีกทางหนึ่ง

  ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ได้รับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก (ประมาณ 3.87 ล้านราย) การไฟฟ้านครหลวงจึงเปิดให้สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ และแจ้งความประสงค์ของคืนเงินประกันได้ไปจนกว่าจะคืนเงินประกันครบทุกราย ดังนั้น เจ้าของหลักประกันสามารถทยอยลงทะเบียนได้โดยไม่มีกำหนดวันปิดลงทะเบียน

  หากท่านต้องการขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : @meathailand, Twitter : @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  .

  Writer : Kanokorn Na Ranong