Saturday, September 30, 2023
More

  เตรียมพร้อม รพ.บางขุนเทียน เป็นสถานที่ควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่ม รองรับผู้ป่วยได้ 294 เตียง

  พล...โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน และแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในส่วนของ กทม. เพื่อรับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า กทม. โดยสำนักการแพทย์ได้จัดทำคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยจัดเตรียมเวชภัณฑ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วย


  รวมถึงให้โรงพยาบาลในสังกัดฝึกซ้อมแผนการรับมือกรณีพบผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ ทั้งยังได้ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในส่วนของโรงพยาบาลสังกัด กทม. โดยมีศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กทม. (ศูนย์เอราวัณ) เป็นศูนย์กลางประสานการรับส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลในสังกัด กทม.

  นอกจากนี้รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันสำนักการแพทย์ กทม. ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งร่วมมือกับโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ สถาบันกลุ่มโรงพยาบาลแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของ 4 เหล่าทัพ และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสำรองเตียงทั้งห้องความดันลบและห้องแยกโรคเวชภัณฑ์และชุดป้องกันการติดเชื้อเพื่อร่วมมือกันทั่วทั้งพื้นที่กรุงเทพฯ

  ด้าน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเสริมว่า กทม. โดยสำนักอนามัย ได้จัดทำแนวทางการดูแลรักษา การคัดกรองโรค การเยี่ยมผู้เสี่ยงสูง รวมถึงการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ต่างๆ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงมีการฝึกซ้อมแผนการรับมือสำหรับกรณีพบผู้ป่วย โควิด-19 ร่วมกับสำนักการแพทย์ กทม. กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนประสานสำนักการแพทย์ กทม. ในการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับบริการในโรงพยาบาลสังกัด กทม. อีกด้วย

  ขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อม รพ.บางขุนเทียนจุดรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด-19 ตามระบบ เพื่อรับผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ซึ่งการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลบางขุนเทียน เพื่อเป็นสถานที่ควบคุมโรคเพิ่มเติม ขณะนี้ กทม. ได้เตรียมอุปกรณ์บุคลากรทางการแพทย์และทบทวนมาตรการตามแผนปฏิบัติงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว

  พร้อมทั้งจัดเตรียมอาคารกลางน้ำสำหรับผู้เข้าเกณฑ์ต้องสงสัย (PUI) ที่รอผลการตรวจยืนยัน จำนวน 8 หลัง หลังละ 4 เตียง รวม 32 เตียง โดยเป็นห้องแยกเดี่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก หากผลตรวจเป็นลบจะให้กลับบ้านและทำการกักตัวต่อที่บ้าน แต่หากผลตรวจเป็นบวกจะย้ายผู้ป่วยเข้ารักษาตัว ณ อาคารผู้ป่วยในต่อไป

  ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย และยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาการไม่รุนแรง กทม. ได้จัดเตรียมพื้นที่บริเวณอาคารผู้ป่วยใน ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น เพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ทั้งหมด 294 เตียง แบ่งเป็นห้องเดี่ยว 106 เตียง และห้องรวม 188 เตียง โดยเบื้องต้นจะเปิดใช้อาคารผู้ป่วยในชั้น 2-3 จำนวน 103 เตียงเป็นลำดับแรก โดยขั้นตอนการย้ายผู้ป่วยได้มีการซักซ้อมการปฏิบัติและแบ่งแยกทางเดินของผู้ป่วย แยกจากส่วนของการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD) ชัดเจน

  ทั้งนี้โรงพยาบาลบางขุนเทียนจะรับเฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่ายเท่านั้น ซึ่งหากโรงพยาบาลที่รับตรวจวินิจฉัยว่ามีผลเป็นบวก ทางโรงพยาบาลนั้นๆ จะประสานโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่เป็นสถานที่ควบคุมโรคตามหลักเกณฑ์ รวมถึงโรงพยาบาลบางขุนเทียนต่อไป