Sunday, March 3, 2024
More

  อพท. เตรียมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆ สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก

  การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เตรียมพร้อมมาตรการยกระดับการท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 เล็งพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนใหม่ๆเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก

  นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้เตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 เดิม ให้สอดรับกับสถานการณ์โดยเฉพาะภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยกลับมามีศักยภาพอีกครั้งตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและคณะกรรมการอพท. ที่มอบไว้โดยให้คงเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของ อพท. ในเรื่องของการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย พัฒนาและสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายมุ่งสู่ความยั่งยืน


  การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อบริษัทนำเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เป็นต้น โดย อพท.ในฐานะหน่วยงานต้นน้ำได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยังคงใช้ช่วงเวลานี้มุ่งพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวตามแผนงานเดิมที่กำหนดไว้ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษให้ได้มาตรฐาน TOP 100 และการขับเคลื่อนเมืองในพื้นที่พิเศษเพื่อเข้าสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN)” นายทวีพงษ์กล่าว

  สำหรับแนวทางเตรียมดำเนินงานภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 เริ่มดีขึ้น ได้แก่ การปรับแผนการทำงาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคเอกชน โดยการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 จัดเป็นกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายท้องถิ่นให้แก่ชุมชน โดยใช้มัคคุเทศก์อาชีพเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเป็นการยกระดับเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชน ขณะเดียวกันมัคคุเทศก์อาชีพก็จะมีรายได้และมีงานทำจากความชำนาญที่มีอยู่ และจะร่วมกับบริษัทนำเที่ยวพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนและพื้นที่พิเศษของ อพท. เพื่อจะได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

  ส่วนของการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว จะร่วมมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) และ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวภูมิภาคแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว โดยจะดำเนินการในแผนงานนี้ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรม ถือเป็นการช่วยเหลือมัคคุเทศก์ และบริษัทนำเที่ยวไปพร้อมกันจากผลกระทบโควิด-19


  Writer : Sasirin Phosri