Saturday, July 20, 2024
More

  ไฟเขียว กทม.สร้างอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ จากคลองภาษีเจริญ-สนามชัย มูลค่า6,130ล้านบาท

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย วงเงิน 6,130 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

  โดย กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอความเห็นชอบในการดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันตก และรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครให้ระบายลงสู่โครงการแก้มลิง “คลองมหาชัย – คลองสนามชัย”


  ซึ่งจะดำเนินโครงการตามแนวคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย ความยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 64 ตารางกิโลเมตร ในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน โดยก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 เมตร ความยาวประมาณ 9.195 กิโลเมตร

  สำหรับโครงการดังกล่าว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,130 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 6,000 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 130 ล้านบาท โดย กรุงเทพมหานคร (กทม.) จะขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 3,065 ล้านบาท และจะใช้เงินงบประมาณของ กทม. เป็นเงิน 3,065 ล้านบาท มีระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี เริ่มปี 2564 แล้วเสร็จปี 2570

  ทั้งนี้ โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (14 มกราคม 2563) อนุมัติในหลักการการยื่นคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป


  Writer : Kanokorn Na Ranong