Monday, April 22, 2024
More

  กรมขนส่งทางรางประกาศ ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ/รถราง ต้องใส่แมสก์ตลอดเวลา

  ปฎิเสธไม่ได้ว่าระบบขนส่งสาธารณะอย่างรถไฟ และรถรางเป็นหนึ่งในระบบคมนาคมสาธารณะที่ได้รับการใช้งานมากที่สุดของคนไทย ทำให้เป็นอีกพื้นที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คนหนาแน่นตลอดเวลา ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในวันที่ 24 มีนาคม 2563 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ได้ลงนามในประกาศกรมการขนส่งทางรางเกี่ยวกับข้อแนะนำในการปฎิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่ 2 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยรายละเอียดจากประกาศที่ออกมามีดังนี้

  1. แจ้งให้ประชาชนผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง จะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ใช้บริการภายในระบบขนส่งสาธารณะทางราง ทั้งภายในสถานีและภายในขบวนรถ และกำกับการดำเนินงาน รวมทั้งชี้แจงถึงเหตุผล ความจำเป็นแก่ประชาชน


  2. ผู้ให้บริการใช้มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distance) มาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้า เช่น การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 2 เมตร เพื่อรับบริการตามความเหมาะสม

  3. ผู้ให้บริการเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันสำหรับพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ให้บริการภายในสถานีรถไฟและรถไฟฟ้าที่ต้องพบเจอคนจำนวนมาก

  4. ผู้ให้บริการจัดให้มีจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระบบ

  5. ผู้ให้บริการดำเนินการเพิ่มจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าใช้บริการทุกสถานี โดยเร่งจัดให้มีเครื่องสำหรับตรวจอุณหภูมิ (Thermoscan) ให้เพียงพอ

  ทั้งนี้ในประกาศยังมีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการระบบขนส่งทางราง ได้เผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองในการเข้าใช้ระบบโดยสาร และหากตรวจพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการคัดกรอง ขอให้หน่วยงานที่ให้บริการดำเนินการสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ พร้อมทั้งดำเนินการติดต่อหน่วยงานสาธารณสุขให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป