Sunday, April 11, 2021
More

    มทร.อีสานเผยหน้ากากเแพงคือสิ่งที่ประชาชนกังวลที่สุดในวิกฤตโควิด-19

    ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และการทำงานของคนไทยนี้ ส่วนของศูนย์วิชาการด้านการบริหารธุรกิจที่นำโดย ดร.ณัชชา ลิมปศิริสุวรรณ โพลไดเร็กเตอร์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) จึงได้ทำการสำรวจประชาชนเกี่ยวกับความกังวลในการรับมือวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกลุ่มผู้ทำการตอบแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.5, อายุระหว่าง 21-30 ปี ร้อยละ 42.5, มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 39.1, รับราชการหรือพนักงานของรัฐร้อยละ 29.5, และผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท ร้อยละ 78.5 จากกลุ่มผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมด 896 คน

    โดยผลสำรวจที่ออกมาพบว่าปัญหาที่ประชาชนมีความกังวลต่อสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สุดคือหน้ากากอนามัยที่ราคาแพงและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ถึงร้อยละ 32 รองลงมาคือมาตรการรับมือของภาครัฐร้อยละ 20.7, ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและไม่ยอมกักตัวร้อยละ 20.3 และการแจ้ง/ปกปิดข้อมูลการแพร่ระบาดของรัฐบาลร้อยละ 17.8%


    ทั้งนี้ทางศูนย์วิชาการด้านการบริหารธุรกิจยังได้ทำการสอบถามถึงวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกลุ่มผู้ทำแบบสอบถามได้ผลออกมาว่าประชาชนเลือกล้างมือบ่อยๆ มากที่สุด ร้อยละ 26.4, ตามมาด้วยการใส่หน้ากากอนามัย 24.1, กักตัวอยู่บ้านร้อยละ 22.8, และปิดท้ายด้วยการพกเจลแอลกอฮอล์ร้อยละ 18.9

    ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) ยังได้เผยถึงข้อเสนอแนะของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 896 คนว่าอยากให้รัฐบาลมีมาตรการที่เด็ดขาดและฉับไว อีกทั้งประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมในการให้ความร่วมมือยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งขอให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาการแพร่ระบาด เช่น จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์, การให้ประชาชนตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19ได้ฟรีเป็นต้น