Thursday, June 23, 2022
More

  ผู้ว่าฯ สมุทรสาครคุมเข้ม ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับ 20,000

  วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในประกาศเรื่อง มาตรการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 17/2563 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 โดยรายละเอียดน่าสนใจของประกาศมีดังนี้


  1. ให้ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฎิบัติงานในร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ ฯลฯ

  2.ให้สถานที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด สถานประกอบการ ฯลฯ มีมาตรการลดการแพร่เชื้อ โดยกำหนดให้ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากประชาชนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า สามารถปฎิเสธการให้บริการ รวมทั้งต้องมีจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร การวางแอลกอฮอล์เจลไว้ให้บริการ เว้นระยะห่างตามมาตรการทางสังคม (Social Distancing)

  กรณีผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีบทกำหนดโทษตามนัยมาตรา 51 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมาตรา 34 (6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท อนึ่ง ด้วยเหตุที่เป็นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะ หากปล่อยให้ดำเนินช้าไป จะก่อผลเสียหายร้ายแรงต่อส่วนรวม จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามนัยมาตรา 30 วรรค 2 (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

  โดยนอกจากนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้ออกประกาศอื่นๆ อาทิ การปิดสถานที่ให้บริการ (เพิ่มเติม) เช่น สถานีบริการน้ำมัน (ปั๊มเชื้อเพลิง) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05:00 – 22:00 น. เป็นต้น ทั้งประกาศที่ออกมาเพิ่มเติมนั้น จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เม.ย. 63 ส่วนประกาศเดิมที่เคยกำหนดไว้ว่าจะมีผลถึงวันที่ 12 เม.ย. นั้น ก็จะขยายออกไปถึงวันที่ 30 เม.ย. 63 นี้เช่นกัน