Thursday, April 25, 2024
More

    ศูนย์กักตัว Local Quarantine กทม. เตรียมจัดตั้งเพื่อเฝ้าระวังผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ

    นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Local Quarantine หรือศูนย์กักตัวโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อกักกันและเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยจะบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร

    ซึ่งจะบริหารจัดการในทุกด้านอาทิด้านบริการสุขภาพตรวจคัดกรองวัดไข้และลงทะเบียนผู้ถูกกักตัวด้านความปลอดภัยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าพักของผู้ถูกกักตัวด้านอุปโภคบริโภคดูแลด้านอาหารและอุปกรณ์เครื่องใช้ด้านสิ่งแวดล้อมดูแลการจัดเก็บขยะปนเปื้อนและด้านอัคคีภัยเพื่อดูแลป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้


    พร้อมกันนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักเทศกิจ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ถูกกักตัวตลอด 24 ชั่วโมง

    ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีระบบการป้องกันและมาตรการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในพื่นที่กักตัว และการทำความสะอาดรถขนส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการกักตัวของศูนย์ฯ จะไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนและชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่