Sunday, March 3, 2024
More

    ครม. อนุมัติข้อเสนอเลื่อนเปิดเทอมปี 63 จาก 16 พ.ค. 63 เป็น 1 ก.ค. 63

    วันที่ 7 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมครม. ได้มีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอปรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย

    อันเนื่องมาจาก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) มีคำแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป กลุ่มคนมีโรคประจำตัว และเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี จึงส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาในกระบวนการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัวที่ได้กำหนดวันไว้เดิมตามปฎิทินการรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งกำหนดการดำเนินงานระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. 63 นั้น


    ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้จึงทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามกระบวนการข้างต้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะทำการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (ศคบ.) ถึงวิธีการปรับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาปี 2563 รวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายโดยรวมของประเทศ