Tuesday, July 23, 2024
More

  ขยายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าไทย ถึง 31 พ.ค.63 ยกเว้นเที่ยวบินขนส่งสินค้า และพาคนไทยกลับบ้าน

  กพท. ประกาศขยายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าไทย ถึง 31 พ.ค. 63 ยกเว้นเที่ยวบินใช้ในราชการ, เที่ยวบินขอลงฉุกเฉิน, ขอลงทางเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง, เที่ยวบินทางการแพทย์, เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา และการขนส่งสินค้า

  ขยายเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทย ถึง 31 พ.ค. 63

  นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) โดยระบุใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ไปก่อนหน้านี้ เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างต้นให้ยุติลงโดยเร็วนั้น
  ด้วยเหตุผลและความจำเป็นในการคงความต่อเนื่องของมาตรการดังกล่าวต่อไปอีกเพื่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้


  1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม  2563 เวลา 23.59 น.

  2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1. ให้เป็นอันยกเลิก

  3. ข้อห้ามตาม 1.  ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
  (1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
  (2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
  (3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
  (4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมทำการบินทางการแพทย์หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (Humanitarian aid, medical and relief flights)
  (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
  (6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

  4.บุคคลหรือผู้โดยสารบนอากาศยานตาม 3. จะอยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เช่น การกักตัวเป็นเวลา 14 วัน และบรรดาข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  ทั้งนี้  บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน  พ.ศ.  2563