Thursday, April 25, 2024
More

  อนุมัติงบประมาณ 4,073 ล้านบาท ทำระบบคลาวด์กลางภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ

  เร่งเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ครม. อนุมัติงบประมาณ 4,073 ล้านบาท ทำระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ใช้งบผูกพันปี 2563-2565 เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของส่วนราชการ สร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เข้าถึงง่ายและทั่วถึง คาดช่วยประหยัดงบเช่าระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) ได้ 5 พันล้านบาทในระยะเวลา 3 ปี

  ทุ่มงบทำระบบคลาวด์กลางภาครัฐ


  นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ครม. ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : GDCC) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ (ดศ.) เสนอ โดยมีกรอบวงเงินในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 4,073.069 ล้านบาท

  โดยโครงการ GDCC มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้มีระบบกลางในการให้บริการ Cloud สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีมาตรฐานและปลอดภัย รองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล (Government Transformation) และขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Center) และคลาวด์คอมพิ้วติ้ง (Cloud Computing) (เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมถึงการให้ใช้กำลังประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูลและระบบออนไลน์ต่าง ๆ จากผู้ให้บริการ เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเอง) ให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

  รวมถึงมีระบบสำรองเพื่อการกู้คืนข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ และหน่วยงานฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง ทันต่อความต้องการในการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล รองรับการใช้งานการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Big Data) โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDI) และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมด้านดิจิทัล เพื่อเป็นกำลังในการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นที่ 2,500 คน ในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระดับสูงขึ้นจนมีความเชี่ยวชาญด้าน Cloud computing

  นอกจากนั้น การจัดทำระบบคลาวด์กลางภาครัฐ จะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณในส่วนที่หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานนำไปใช้ในการเช่าระบบ Cloud และบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยคาดว่าจะทำให้รัฐบาลสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าเช่า Cloud ของหน่วยงานต่างๆ ได้ประมาณ 5,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59% (คิดจากราคากลางของค่าเช่า Cloud ในระยะเวลา 3 ปี)

  อีกทั้งยังทำให้ระบบสารสนเทศของประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานภาครัฐจะถูกจัดเก็บอยู่ในระบบคลาวด์กลางภาครัฐที่มีมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยและตั้งอยู่ภายในประเทศ

  สำหรับกรอบงบประมาณที่ใช้การดำเนินโครงการ GDCC มีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,073.069 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณที่จะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 – 2565 รวม 3,275.096 ล้านบาท และ งบจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 797.973 ล้านบาท