Saturday, July 20, 2024
More

  คุมเข้มรถเก็บขยะ กทม. กำหนดให้วิ่งชิดซ้าย ท้ายปิดคลุม ในเมืองห้ามวิ่งเกิน 60 กม./ชม.

  กทม. ออกมาตรการควบคุมรถเก็บขยะ กำหนดให้วิ่งชิดซ้าย ท้ายปิดคลุม ในเมืองห้ามวิ่งเกิน 60 กม./ชม. หลังถูกร้องเรียนเรื่องความเร็วรถ และพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน สั่งเข้มหากยังถูกร้องเรียนอีกให้ผู้บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัยตามสมควรแก่กรณี


  คุมเข้มรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

  นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่าจากกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครในเรื่องการใช้ความเร็วรถและพฤติกรรมการใช้รถของพนักงานขับรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขยะตกหล่นและมีน้ำขยะรั่วไหลจากรถก็บขนมูลฝอยทำให้เกิดความสกปรกไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนบ่อยครั้ง

  กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดปัญหาข้อร้องเรียนจากรถเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

  โดยมาตรการควบคุมการเก็บขนมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีดังนี้

  1. ควบคุมการใช้รถเก็บขนมูลฝอย โดยให้ขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย และต้องไม่ล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถ ยกเว้นทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร หรือทางเดินรถนั้นกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว หรือทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง 6 เมตรและให้ขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทางกรณีมีการจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุดยกเว้นในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดจราจรหรือทางเดินรถนั้นกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียวหรือจะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยกหรือเมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

  2. จำกัดความเร็วรถเก็บขนมูลฝอยไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในเขตกรุงเทพมหานคร และความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางสายกรุงเทพมหานครเมืองพัทยา และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก)

  3.ควบคุมให้รถเก็บขนมูลฝอยที่มีถุงบรรจุมูลฝอยอยู่บนตัวรถเก็บขนมูลฝอยภายในตู้อัดมูลฝอยรถยกภาชนะรองรับมูลฝอยและรถกระบะเทท้ายจะต้องผูกมัดปากถุงให้เรียบร้อยและยึดโยงกับตัวรถให้แน่นไม่ให้ตกหล่นหลุดร่วง

  4.ปิดคลุมขยะ หรือถังบรรจุมูลฝอยที่ตัวรถฯ หรือถังรองรับมูลฝอยทุกประเภท ขณะขนย้ายด้วยตาข่ายหรือผ้าใบอย่างมิดชิด และห้ามถอดฝาท้ายรถเก็บขนมูลฝอยแบบกระบะเทท้าย ขนาด 6 ตันเพื่อป้องกันขยะตกหล่น

  5.หากพบมีน้ำขยะรั่วไหลจากรถเก็บขนมูลฝอยให้แจ้งศูนย์รถเช่าเก็บขนมูลฝอยดำเนินการซ่อมแชมหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ใช้รถสำรองแทนและห้ามนำรถก็บขนมูลฝอยดันดังกล่าวออกมาใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมเรียบร้อย

  6.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรให้แก่พนักงานขับรถเก็บขนมูลฝอยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  7.หากมีเหตุร้องเรียนกรณีดังกล่าว อันเป็นเหตุให้กรุงเทพมหานครเสียหาย ให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ดำเนินการทางวินัยตามควรแก่กรณี