Monday, May 27, 2024
More

  กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ตาก จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุดในเดือนม.ค.-เม.ย. 63

  สถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทย พบว่า เดือนเมษายน 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 0.09 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 4.99 ร้อยล้านบาท โดยจังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และตาก

  ชาวไทยเลือกเดินทางไปกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-ตาก

  ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศ โดยในเดือนเมษายน 2563 ไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ผลจากการประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วง 25 มีนาคม 2563 ที่ให้ปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศ และประกาศของ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ที่ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว


  กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา เผยสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศไทยว่า เดือนเมษายน 2563 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 0.09 ล้านคน-ครั้ง หดตัวร้อยละ 99.32 สร้างรายได้ 4.99 ร้อยล้านบาท หดตัวร้อยละ 99.45 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา

  ขณะที่ ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2563 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว ภายในประเทศสะสมจำนวนทั้งสิ้น 24.70 ล้านคน-ครั้ง หดตัวที่ร้อยละ 50.26 มีรายได้สะสมจากการท่องเที่ยว 0.19 ล้านล้านบาท หดตัวร้อยละ 48.34 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแหล่งท่องเที่ยวและโรงแรม ส่วนใหญ่ปิดบริการชั่วคราวเนื่องจากมาตรการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

  อย่างไรก็ตามพบว่ายังคงมีการเดินทางของประชาชนบางส่วนเพื่อเยี่ยมญาติ และกิจธุระเป็นหลัก ทั้งนี้จังหวัดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และตาก

  แนวทางการผลักดันการท่องเที่ยวให้กลับมา

  ปัจจัยสนับสนุนด้านบวก

  – มาตรการเยียวยาภายใต้การระบาดของ โรค COVID-19 ระยะแรกประกอบด้วย มาตรการด้านการเงินและการคลัง และ มาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
  – มาตรการเยียวยาภายใต้การระบาดของ โรค COVID-19 ระยะที่ 2 ประกอบด้วย มาตรการเสริมสร้าง แล ะการรักษาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว มาตรการด้านการสร้างรายได้แก่ สถานประกอบการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว และด้านสุขอนามัย การช่วยเหลือกลุ่ม ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  ปัจจัยเสี่ยงด้านลบ

  – การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผล ให้การเดินทางระหว่างประเทศ ยังคงมีข้อจำกัด โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการให้บริการของสายการบินที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
  – การระบาดของโรค COVID-19 ท าให้เกิด ข้อจำกัดการเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ส่งผลให้แหล่งท่องเที่ยว อาจรองรับนักท่องเที่ยวได้น้อยลง เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของนักท่องเที่ยว

  ทั้งนี้ แนวทางการผลักดันการท่องเที่ยวให้กลับมา ทั้งการเดินทางในประเทศ และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น เป็นแนวทางและมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยในระยะหลัง จากสถานการณ์คลี่คลาย มีความจำเป็นต้องลดรายจ่ายและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานระดับนานาชาติ เพื่อสะท้อนถึงความสามารถของประเทศไทย ในการพัฒนาเศรษฐกิจสู่ชุมชนท้องถิ่น ประสิทธิภาพในการจัดการทุนสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน