Saturday, February 24, 2024
More

  ลุยสร้างสะพานเชื่อมถนนมิตรภาพเข้าศูนย์ราชการสระบุรี รองรับโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัว

  ทางหลวงชนบท เตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อแผนการสำรวจ และออกแบบเส้นทางต่อเชื่อมระหว่างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรีกับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตเมืองออกสู่ถนนมิตรภาพ เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสนค้าให้ประชาชน

  ทช. สำรวจ และออกแบบเส้นทางต่อเชื่อมระหว่างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรีกับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

  นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากการขยายตัวของจังหวัดสระบุรีทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่ โครงการรถไฟฟ้าทางคู่ และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการด้านขนส่งเพิ่มขึ้นตามมาด้วย แต่โครงข่ายถนนเดิมคับแคบและไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชน ทช. จึงได้ไปดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมสระบุรีจนแล้วเสร็จ และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อถนนมิตรภาพเข้าศูนย์ราชการสระบุรี


  อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อโครงข่ายถนนอย่างสมบูรณ์ และสนับสนุนการเดินทางในเขตชุมชนเมืองสระบุรี ให้สามารถสัญจรระหว่างเขตชุมชนเมืองสระบุรีไปยังศูนย์ราชการแห่งใหม่ และถนนมิตรภาพได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถลดระยะเวลาและระยะทางในการเดินทางได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ระบบขนส่งทางราง โดยออกแบบให้เชื่อมต่อสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคต สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทช. จึงดำเนินการสำรวจออกแบบเส้นทางต่อเชื่อมระหว่างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรีกับศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทางต่างระดับข้ามทางรถไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

  เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

  ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช. จึงจะจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม จากภาคประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชนและผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง

  ครั้งที่ 1 จะเป็นการปฐมนิเทศโครงการ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2563 โดยจะมีการนำเสนอข้อมูลความเป็นมาโครงการ วัตถุประสงค์ แผนการดำเนินงาน การนำเสนอแนวทางการออกแบบบ แนวทางศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมรับฟังความเห็นจากที่ประชุมและข้อเสนอแนะ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการออกแบบต่อไป

  ส่วนครั้งที่ 2 จะเเป็นการประชุมกลุ่มย่อย ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยจะมีการนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ข้อมูลการออกแบบถนนเบื้องต้น มาตราการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงให้การดำเนินงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

  สำหรับครั้งที่ 3 จะเป็นการปัจฉิมนิเทศโครงการ ซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2563 โดยจะมีการนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด การเสนอร่างผลการออกแบบ แนวเส้นทางที่ได้รับการออกแบบ ผลการศึกษาสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากที่ประชุม เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงเพิ่มเติมให้รูปแบบก่อสร้างมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการต่อไป