Saturday, May 25, 2024
More

  บขส. เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 63 นี้

  บขส. เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง 9 มิ.ย. 63 นี้

  บขส. เปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง พร้อมเน้นมาตรการ Social Distancing เต็มที่

  บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคใต้ทุกเส้นทาง ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด และให้ยานพาหนะ ผู้โดยสาร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถานได้


  เส้นทางเดินรถภาคใต้ที่ทางบขส. กลับมาเปิดให้บริการ

  สำหรับเส้นทางเดินรถภาคใต้ที่เปิดให้บริการ ประกอบด้วย

  • เส้นทาง กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – เกาะสมุย
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ภูเก็ต
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ด่านนอก
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – สตูล
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – กระบี่
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ชุมพร
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – หลังสวน
  • กรุงเทพฯ (หมอชิต2) – ด่านเจดีย์สามองค์

  เส้นทางกรุงเทพฯ – ทับละมุ – พังงา (สายเก่า)

  • กรุงเทพฯ – ตะกั่วป่า – โคกกลอย (สายเก่า)
  • กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
  • กรุงเทพฯ –กระบี่
  • กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – สงขลา
  • กรุงเทพฯ – นครศรีฯ – หัวไทร
  • กรุงเทพฯ – ตรัง
  • กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
  • กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก
  • กรุงเทพฯ – ยะลา – เบตง
  • กรุงเทพฯ – สตูล
  • กรุงเทพฯ – เกาะสมุย
  • กรุงเทพฯ – ดอนสัก (ท่าเรือ)
  • กรุงเทพฯ – หาดใหญ่
  • กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา
  • กรุงเทพฯ – คลองท่อม – กระบี่

  มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส เพื่อความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร และเจ้าหน้าที่ของบขส.

  ทั้งนี้ บขส. ยังคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงคมนาคมกำหนด เช่น จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส

  ทั้งนี้ จะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น ซึ่ง บขส. ได้เปลี่ยนแปลงจุดพักรับประทานอาหารตามเที่ยวเวลารถออก เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิด ร้านอาหารตามเวลาเคอร์ฟิวด้วย นอกจากนี้พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่ง และต้องผ่านการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด

  สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ และรถโดยสารจะจอดรับ-ส่ง ตามจุดที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้เท่านั้น