Saturday, December 2, 2023
More

  11 ก.ค. วันประชากรโลก UNFPA มุ่งหวังขจัดความรุนแรงทางเพศภายในปี 2573

  11 กรกฎาคม คือวันประชากรโลก (World Population Day) โดยในปี 2563 นี้ สหประชาชาติมุ่งขจัดปัญหาความรุนแรงทางเพศ 3 เรื่องสำคัญให้หมดไปภายใน พ.. 2573 ได้แก่ความต้องการการคุมกำเนิดที่ไม่สัมฤทธิ์การเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดที่ป้องกันได้และความรุนแรงบนฐานเพศและการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง

  วันประชากรโลก หวังยุติความรุนแรงทางเพศภายในปี 2573

  สาส์นวันประชากรโลก โดย ดร. นาตาเลีย คาเนม ผู้อำนวยการบริหารกองทุนสหประชาชาติเพื่อประชากร (United Nations Population Fund : UNFPA) ระบุว่า ความสงบสุขในโลกของเราเริ่มจากความสงบสุขภายในบ้าน ตามที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องความใส่ใจจากทั่วโลกให้ยุติความรุนแรงบนฐานเพศ (gender-based violence) ซึ่งนับเป็นการระบาดซ้อนการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 


  ทั้งนี้ พบว่ามีผู้หญิงถึงหนึ่งในสามประสบความรุนแรงทางร่างกายหรือความรุนแรงทางเพศในช่วงชีวิตของพวกเธอ  ขณะนี้ จากการที่ประเทศต่างๆ อยู่ในช่วงล็อกดาวน์และความตึงเครียดในครัวเรือนสูงขึ้น ความรุนแรงบนฐานเพศก็ได้เพิ่มขึ้น รวมถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์กำลังถูกลดความสำคัญลงจากระบบสุขภาพเนื่องมาจากความพยายามรับมือในการรักษาโรคโควิด-19

  วิกฤติการณ์โควิดส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผู้คนชุมชนและประเทศต่างๆทั่วทุกหนแห่งทว่าใช่ว่าทุกคนจะได้รับผลกระทบเท่าๆกันและอย่างที่เราได้เห็นกันบ่อยครั้งผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงมีแนวโน้มที่จะประสบความยากลำบากมากที่สุด

  ผลกระทบจากโควิด-19 อาจเป็นอุปสรรคต่อภารกิจสำคัญของ UNFPA ทั่วโลกที่มุ่งขจัดสามเรื่องสำคํญให้หมดไปภายใน พ.. 2573 ซึ่งนี่เป็นหัวใจในการทำงานของ UNFPA สามสิ่งที่ต้องขจัดนั้นคือ ความต้องการการคุมกำเนิดที่ไม่สัมฤทธิ์ การเสียชีวิตของมารดาจากการคลอดที่ป้องกันได้  และความรุนแรงบนฐานเพศและการกระทำที่เป็นอันตรายต่อผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง สามอย่างนี้ต้องเป็นศูนย์  ทั้งนี้ UNFPA คาดการณ์ว่าการระบาดใหญ่นี้จะบั่นทอนความคืบหน้าอย่างน้อยหนึ่งในสามทั่วโลกในการยุติความรุนแรงบนฐานเพศให้ได้ภายในทศวรรษนี้  ยิ่งไปกว่านั้น หากการจำกัดการเคลื่อนย้ายยังคงดำเนินอยู่ต่อไปอย่างน้อย 6 เดือน โดยที่บริการด้านสุขภาพเกิดการหยุดชะงักอย่างหนัก ผู้หญิงมากถึง 47 ล้านคนในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางอาจขาดอุปกรณ์หรือยาคุมกำเนิดที่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้หญิงอาจตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจได้ถึง 7 ล้านคน

  ในโอกาสวันประชากรโลกนี้ เราเรียกร้องให้มีการใส่ใจประเด็นความเปราะบางและความต้องการของผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงในช่วงวิกฤตการณ์โควิด-19 และใส่ใจถึงเหตุผลที่ว่าทำไมการคุ้มครองสิทธิและสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์รวมทั้งการยุติการระบาดใหญ่ของความรุนแรงบนฐานเพศจึงเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งความท้าทายนี้

  การดำเนินงานของ UNFPA

  UNFPA กำลังดำเนินภารกิจเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีปริมาณอุปกรณ์ที่ใช้ในการคุมกำเนิดที่ทันสมัยและมีสินค้าโภคภัณฑ์เกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์อย่างเพียงพอรวมถึงเพื่อให้แน่ใจว่าพยาบาลผดุงครรภ์และบุคลากรที่ดูแลงานด้านสุขภาพมีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย

  UNFPA มีความยินดีที่ขณะนี้มี ประเทศสมาชิก 146 แห่งได้ลงนามในข้อเรียกร้องของเลขาธิการสหประชาชาติในการสร้างความสงบสุขภายในบ้านให้เกิดขึ้นจริง และเรากำลังร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกเหล่านี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับมือกับโควิด-19 เรากำลังสร้างนวัตกรรมเพื่อทำให้เกิดบริการได้จากต่างพื้นที่เช่นสายด่วนการแพทย์ทางไกลและการให้คำปรึกษารวมถึงการเก็บรวบรวมและการมีข้อมูลที่สามารถจำแนกลักษณะเฉพาะของประชากรเพื่อช่วยรัฐบาลในการระบุและเข้าถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด

  การส่งสาส์นเชิงบวกต่อสาธารณชนว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศ รวมถึงการท้าทายภาพจำที่เหมารวมเพศสภาวะของบุคคลและบรรทัดฐานทางสังคมที่เป็นอันตราย จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะนำไปสู่ความรุนแรง  ผู้ชายและวัยรุ่นชายสามารถเป็นและจำเป็นต้องเป็นพันธมิตรสำคัญในการจัดการกับประเด็นเหล่านี้

  การดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นสิทธิ และเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้หมดหรือหายไปเพียงเพราะเกิดการระบาดใหญ่เช่นเดียวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร มาร่วมหยุดยั้งการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และร่วมกันคุ้มครองสุขภาพและสิทธิของผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงไปพร้อมๆ กัน ณ ตอนนี้!

  ไม่มีองค์กรหรือประเทศใดสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยลำพัง  การระบาดใหญ่ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนให้เห็นความสำคัญของความร่วมมือที่เกิดทั่วโลก  สหประชาชาติซึ่งครบรอบ 75 ปีในปีนี้ ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก  ขณะที่ประชาคมโลกรวมตัวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อผ่านพ้นช่วงการระบาดใหญ่นี้ เราได้วางรากฐานให้เกิดสังคมที่ฟื้นตัวได้เร็วและมีความเสมอภาคทางเพศมากขึ้น และมีสุขภาพที่ดีมากขึ้นและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสำหรับทุกๆ คน