Tuesday, March 5, 2024
More

  กรมท่าอากาศยานเล็งผุดสนามบินบึงกาฬ คาดสรุปผลเดือน ม.ค. 2564

  กรมท่าอากาศยาน เล็งผุดสนามบินบึงกาฬ เดินหน้าศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง คาดสรุปผลได้มกราคม 2564 เน้นรองรับการท่องเที่ยวเพิ่ม

  ศึกษาแนวทางก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

  นายทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (ทย.) เปิดเผยว่า ทย. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬโดยมีนายสนิทขาวสอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานเปิดการประชุมและเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากณโรงแรมเดอะวันอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬ


  สำหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้าง ท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 รวม 270 วัน มีขอบเขตการศึกษา 4 ด้านดังนี้

  1. การประเมินความเป็นไปได้โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมซึ่งพิจารณาจากด้านวิศวกรรมด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจการลงทุน

  2. การสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยานและจัดทำรูปแบบรายละเอียดเบื้องต้นเช่นการประเมินค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นการออกแบบลักษณะของท่าอากาศยานประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

  3. การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

  4. จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยจัดให้มีการประชุม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่1 การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ(ช่วงเริ่มต้นศึกษา) เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ครั้งที่ 2 การจัดประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่โครงการ เพื่อเสนอตำแหน่งพื้นที่ที่จะใช้ในการก่อสร้าง ครั้งที่ 3 การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการเพื่อเสนอลักษณะของท่าอากาศยาน

  สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 นี้ กรมท่าอากาศยานได้นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ และพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมถึงขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเบื้องต้นด้วย ซึ่งจากศักยภาพด้านต่างๆของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งในด้านการท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและวิถีชีวิตประชาชน จึงทำให้หลายปีที่ผ่านมามีจำนวน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้นทุกปี กรมท่าอากาศยานจึงได้รับงบประมาณให้ดำเนินโครงการนี้ขึ้น