Sunday, May 19, 2024
More

  ทางด่วน – มอเตอร์เวย์ ยกเว้นค่าผ่านทางรับวันหยุดยาว 6 วัน เริ่ม 24 – 29 ก.ค. 2563

  กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) ระหว่างวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2563 จำนวน 6 วัน และยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2563

  ยกเว้นค่าผ่านทาง ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ช่วงวันหยุดยาว 6 วัน เริ่ม 24 – 29 .. 63

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงวันหยุดต่อเนื่องของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนาชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลีสุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 . ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จนถึงเวลา 24.00 . ของวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รวม 6 วัน


  ตามแนวทางเดียวกับกรมทางหลวงที่ยกเว้นค่าผ่านทางของทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7 และหมายเลข 9 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และช่วยแก้ปัญหาการจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ

  ทางด่วนเฉลิมมหานคร ศรีรัช และอุดรรัถยา ขึ้นฟรีเฉพาะ 27 – 28 .. 63

  รวมถึงจะยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ (NECL) ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอินปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ อีกด้วย

  เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก และรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงวันหยุดยาว

  ทั้งนี้ ในระหว่างวันหยุดต่อเนื่องดังกล่าว กทพ. ได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษด้วยมาตรการต่างๆอาทิมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านการจราจรมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางมาตรการอำนวยความสะดวกด้านการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้ทางพิเศษผ่านช่องทางต่างๆ

  รวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจร พนักงานประจำศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พนักงานประจำศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543 คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้วย