Friday, December 9, 2022
More

  สภา กทม. เร่งถกงบปี64 กว่า 7.5 หมื่นล้าน เตรียม 1.3 พันล้านป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่

  สภา กทม. เร่งพิจารณางบประมาณรายจ่าย กทม. ปี 2564 กว่า 75,500 ล้านบาท เน้นแผนพัฒนา และแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนอย่างเป็นรูปธรรม ใน 7 ด้าน พร้อมเตรียมงบฉุกเฉิน ไว้ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 1,300 ล้านบาท เตรียมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาให้จบใน 45 วัน

  สภา กทม. เร่งถกงบประมาณ ปี 2564 วงเงินกว่า 75,500 ล้านบาท ดันโครงสร้างแผนงาน 7 ด้าน

  นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สภา กทม. อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 โดยผู้บริหารกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 เพื่อให้สภา กทม. พิจารณาวงเงิน 75,500 ล้านบาท


  สามารถจำแนกตามโครงสร้างแผนงานได้ 7 ด้านดังนี้

  ด้านการบริหารทั่วไป 24,216,700,050 บาท คิดเป็นสัดส่วน 32.07%

  ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 13,664,241,270 บาท คิดเป็นสัดส่วน 18.10%

  ด้านการโยธาและระบบจราจร 12,533,774,950 บาท คิดเป็นสัดส่วน 16.60%

  ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย 7,323,197,200 บาท คิดเป็นสัดส่วน 9.7%

  ด้านการสาธารณสุข 6,792,455,330 บาท คิดเป็นสัดส่วน 9%

  ด้านการพัฒนาและบริการสังคม 6,144,702,980 บาท คิดเป็นสัดส่วน 8.14%

  ด้านการศึกษา 4,824,928,120 บาท คิดเป็นสัดส่วน 6.39%

  อีกทั้งยังมีงบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ ของ กทม. จำนวน 951,764,300 บาท

  คาดปี 64 กทม. มีรายรับ 7.66 หมื่นล้านบาท

  โดยในปี 2564 นั้น กทม. คาดการณ์ว่าจะมีรายรับ ประมาณ 76,683.16 ล้านบาท ประกอบด้วย ประมาณการรายรับของ กทม. 75,500 ล้านบาท ประมาณการรายรับของการพาณิชย์ของ กทม. 1,183.16 ล้านบาท และ กทม. ยังได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เป็นเงินอุดหนุน จำนวน 24,084.86 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

  เตรียมงบฉุกเฉิน 1.3 พันล้านบาท สำหรับควบคุม ป้องกันโควิด-19 ระลอกใหม่

  นอกจากนั้น กทม. ยังได้เตรียมงบประมาณฉุกเฉิน สำหรับใช้เพื่อการควบคุม และป้องกันแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ไว้ประมาณ 1,300 ล้านบาท

  งบปี 2564 สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

  สำหรับการจัดทำแผนงบประมาณปี 2564 นั้น กทม. จัดทำงบประมาณแบบสมดุล ซึ่งจะนำไปใช้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปีระยะ 2 (.. 2561-2565) และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ..2564 เพื่อขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานครและแก้ไขปัญหาสำคัญเร่งด่วนให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรม

  ทั้งนี้ สภา กทม. จะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. 2564 เพื่อพิจารณาในรายละเอียด โดยจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่ สภา กทม. ได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 1 แล้ว