Thursday, July 18, 2024
More

  กทม. เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะอัตราใหม่ไป 1 ปี เป็น 1 ต.ค.64 หวังลดค่าใช้จ่ายคนกรุง

  กทม. เลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดขยะอัตราใหม่ออกไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จากเดิมที่กำหนดให้เริ่มในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

  ค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะอัตราใหม่ กทม. เลื่อนไปปรับใช้ในวันที่ 1 ต.ค. 64

  พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ .. พ.ศ. …) ต่อที่ประชุมสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) เพื่อขอความเห็นชอบในการเลื่อนระยะเวลาในการบังคับใช้ออกไปก่อน


  เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายและเป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ. 2563 และกรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ในวงกว้าง

  จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนต้องปรับรูปแบบการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึงการประกอบอาชีพ ทำให้สถานประกอบการหลายแห่งจำเป็นต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอันมีผลสำคัญต่อการดำรงชีพและรายได้ของประชาชนจำนวนมาก

  ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน กรุงเทพหานคร จึงได้จัดทำร่างข้อบัญญัติกรุเทพหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ .. พ.ศ. …..) และเสนอต่อสภา กทม. เพื่อพิจารณาแก้ไขกำหนดระยะเวลาบังคับใช้จากเดิม 1 ตุลาคม 2563 เป็น 1 ตุลาคม 2564 ซึ่งสภา กทม. ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแล้ว จากนี้จะจัดส่งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการต่อไป