Tuesday, May 21, 2024
More

  เผยไทยติดอันดับ 78 ในดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 63 จาก 180 ประเทศทั่วโลก

  ดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2563 ที่จัดทำโดย Environmental Performance Index (EPI) เผยข้อมูลสุรปสถานะความยั่งยืนของ 180 ประเทศทั่วโลก เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ

  ดัชนีชี้วัดที่วิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 32 ตัวชี้วัด ใน 11 หมวดของ EPI

  โดยดัชนีชี้วัดของ EPI นี้ ถูกทำขึ้นเพื่อนำมาจัดอันดับว่าประเทศใดใกล้จะบรรลุเป้าหมายนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และความตกลงปารีส ปี 2558 ซึ่งรายงานจัดทำขึ้นครั้งแรกในปี 2549 ด้วยการรวบรวมข้อมูลทุก ๆ 2 ปี แล้วนำมาวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจาก 32 ตัวชี้วัดใน 11 หมวดครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพประชาชนและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก่อนตีพิมพ์เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์


  เดนมาร์กอันดับ 1 ประเทศที่จัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีสุดในทวีปยุโรป

  ซึ่งจากรายงานได้เปิดเผย 5 ประเทศแรกในทวีปยุโรป ที่มีกรอบนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรปอย่างชัดเจน พบว่าเดนมาร์กอยู่ในอันดับ 1 ประเทศที่มีการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดในยุโรป ด้วยคะแนนรวม 82.5 และมีความโดดเด่นในทุกตัวชี้วัด

  โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากการเป็นผู้ให้การพัฒนากังหันลมรายใหญ่ที่สุดของโลก และการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เกินครึ่งจากปี 2539 เพราะมีการนำพลังงานลมมาใช้สูงถึง 47% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ และมีแผนจะลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ถึง 70% ก่อนปี 2573 และลดให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593

  ขณะที่ 5 ประเทศแรกในทวีปยุโรปที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีสุดในปี 2563 มีดังนี้

  1.เดนมาร์ก 82.5 คะแนน

  2.ลักเซมเบิร์ก 82.3 คะแนน

  3.สวิสเซอร์แลนด์ 81.5 คะแนน

  4.สหราชอาณาจักร 81.3 คะแนน

  5.ฝรั่งเศส 80.0 คะแนน

  ไทยอันดับ 7 ประเทศจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดีสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

  ส่วนของประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับ 78 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก โดยขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 121 ในปี 2561 และอยู่ในอันดับที่ 7 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากทั้งหมด 25 ประเทศในรายงาน โดย 10 ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีที่สุดปี 2563 มีดังนี้

  อ่านรายงานดัชนีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมปี 2563 จาก EPI ฉบับเต็มได้ที่ https://epi.yale.edu/?fbclid=IwAR393mr1BYGjo0ZtWg7ZRh9B2dPWySL_cH0T46cK0IdM9i3Ccr4SifEwJj8