Thursday, October 28, 2021
More

  คนรุ่นใหม่ในกลุ่มอาเซียนพร้อมปรับตัวรับมือผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19

  Sea (Group) เผยรายงาน ASEAN Youth 2020 “COVID-19: The True Test of Resilience and Adaptability” ร่วมกับสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ประเมินผลกระทบจากวิกฤติ COVID-19 และความพร้อมในการปรับตัวและการรับมือของคนรุ่นใหม่ อายุระหว่าง 16 – 35 ปี ราว 70,000 คน จากทั่วภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อลดผลกระทบที่กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รับจากภัยโรคระบาด ตลอดจนติดอาวุธคลื่นลูกใหม่ในอาเซียนให้มีความเข้มแข็งและศักยภาพการแข่งขันในโลกดิจิทัล ไม่ว่าจะในปัจจุบันหรือภายหลังวิกฤต COVID-19 จบลง

  คนรุ่นใหม่เตรียมพร้อมรับมือปรับตัวปรับตัวให้ฟื้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

  ผลสำรวจจากรายงาน ASEAN Youth 2020 “COVID-19: The True Test of Resilience and Adaptability” บ่งชี้ว่าแม้การแพร่ระบาดของ COVID-19 คนรุ่นใหม่ในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนยังคงแสดงสัญญาณที่ดี โดย 72% แสดงการเติบโตด้าน “Adaptability & Resilience” หรือความกระตือรือร้นในการปรับตัวและความยืดหยุ่นหรือแนวโน้มการฟื้นตัวกลับมาจากสถานการณ์ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด


  48% ระบุว่ามีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์โรคระบาด

  41% ระบุว่ามีการพัฒนาทักษะใหม่ๆ

  38% ระบุว่าเรียนรู้การคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์

  31% สามารถสร้างรายได้จากช่องทางใหม่ๆ ได้สำเร็จ

  คนรุ่นใหม่พร้อมปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างถาวร ดิจิทัลเพล์เมนต์สูงขึ้น 40% สะท้อนสังคมไร้เงินสด

  ดิจิทัลฟุตพริ้นท์ (Digital Footprint) ของเยาวชนและคนหนุ่มสาวในอาเซียนเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 87% กล่าวว่าตนใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tool) อย่างน้อย 1 อย่างในช่วงที่มีการแพร่ระบาด 42% ระบุว่าได้ทดลองใช้เครื่องมือดิจิทัลใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ซึ่งในประเทศอินโดนีเซียและสิงคโปร์มีการขยายตัวของการรับเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ (Digital Adoption) โดยกว่าครึ่งของคนรุ่นใหม่ใน 2 ประเทศ ระบุว่าเลือกซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซถี่ขึ้น ส่วนประเทศไทยมีความโดดเด่นด้านการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านอีเพย์เมนต์และอีแบงก์กิ้งที่โดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการชำระเงินของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ในเดือนมีนาคม 2563 ชี้ว่าจำนวนการใช้ดิจิทัลเพย์เมนต์เพิ่มมากขึ้นกว่า 40% โดยอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและโมบายแบงก์กิ้งเติบโตราว 70% ซึ่งสะท้อนแนวโน้มการเติบโตของสังคมไร้เงินสดอย่างชัดเจน

  คนรุ่นใหม่กว่า 60% พบว่าการทำงานหรือเรียนทางไกลยังเป็นเรื่องที่ยากลำบาก

  โควิด-19 เป็นวิกฤตใหญ่ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเยาวชนช่วงอายุ 16 – 35 ปี ทั้งในแง่เศรษฐกิจและสาธารณสุข โดย

  69% พบว่าการเรียนหรือทำงานทางไกล (Remote studying and working) เป็นเรื่องยากลำบาก

  7% กล่าวว่าไม่สามารถเรียนหรือทำงานทางไกลผ่านช่องทางออนไลน์ได้โดยสิ้นเชิง

  อีกทั้งยังพบว่ากลุ่มที่มีความเปราะบางและมีปัญหาในการปรับตัวให้สอดรับกับวิถีการเรียนและการทำงานทางรูปแบบใหม่มักเป็นกลุ่มคนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีและอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดมากที่สุด ได้แก่

  84% การขาดแคลนด้านทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อการเรียนและการทำงานทางไกล

  79% การขาดความสามารถในการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้

  เช่นเดียวกับปัญหาทางการเงินโดย 19% แจ้งว่าการขาดทุนทรัพย์เป็นปัญหาใหญ่ในการใช้ชีวิต การเรียน และการทำงาน โดยใน 19% นี้ เป็นกลุ่มคนที่เผชิญปัญหาทางการเงินรุนแรงที่สุด คือกลุ่มแรงงานอิสระ (Gig economy workers) และผู้ประกอบการ มีจำนวน 24% และ 23% ตามลำดับ