Monday, June 17, 2024
More

  ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินถึง 31 ต.ค. 63 พร้อมเพิ่มช่องทางการชำระอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

  กรุงเทพมหานคร ประกาศเพิ่มช่องทางชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน พร้อมทั้งขยายเวลารับชำระภาษี ออกไปถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563 บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

  กทม. ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ไปเป็นเดือนตุลาคม 2563

  นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 ในส่วนที่ กทม.จัดเก็บว่า ตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงนามประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีจากภายในเดือนสิงหาคม เป็นภายในเดือนตุลาคม 2563 รวมถึงขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ซึ่งเมื่อกรุงเทพมหานครได้ประกาศขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้ว ประชาชนก็ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในช่วงระยะเวลาดังกล่าว


  เจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษี อาจมาจากหลายสาเหตุ

  สำหรับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.6) อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น กรณีเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี หากมูลค่าฐานภาษีกรณีใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท แล้วแต่กรณี หรือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตร จะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2565 หนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่มีผู้รับ และจดหมายถูกตีกลับ หรือไม่อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของกรุงเทพมหานคร (ตกสำรวจ)

  อย่างไรก็ตาม ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างสามารถนำเอกสารหลักฐาน เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด สำเนาหลักฐานการเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย เป็นต้น ติดต่อที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่

  พร้อมเพิ่มช่องทางการชำระภาษี ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

  ส่วนประชาชนที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส. 6) หากตรวจสอบพบว่าการแจ้งการประเมินถูกต้อง กรุงเทพมหานคร ได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค หรือชำระผ่านธนาคาร (เฉพาะใบแจ้งการประเมินที่มี Barcode แนบท้าย) รวมถึงสามารถชำระผ่านระบบ QR Payment, ATM, Internet Banking, Mobile Banking

  แต่หากผู้เสียภาษีเห็นว่าการแจ้งการประเมินไม่ถูกต้อง สามารถยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี หรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.10) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษี ได้ที่สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ พร้อมเอกสารชี้แจงประกอบคำร้อง ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้ขยายกำหนดเวลาการผ่อนชำระค่าภาษี กรณีค่าภาษีตั้งแต่ 3,000 บาท ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ไม่เกินสามงวด งวดละเท่าๆ กัน โดย แบ่งเป็น งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 2 ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 และงวดที่ 3 ชำระภายในเดือนธันวาคม 2563

  ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้จาก ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4

  นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้จากบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4) กรณีได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานคร และประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) ที่สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ ตลอดจนติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ : http://www.prbangkok.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตพื้นที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ และกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2224 3070 และ 0 2226 6219