Thursday, June 20, 2024
More

  เผยตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังโตเฉลี่ย 25% ในปี 2563

  วิกฤตขยะบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของการบริโภค ทั้งแนวโน้มการเติบโตของอาหารสะดวกซื้อ และธุรกิจส่งอาหารที่ขยายตัวอย่างมากจากโควิด-19 ชี้ชัดว่าไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวทั้งด้านการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค ควบคู่ไปกับการสร้างการจัดการขยะหลังการบริโภคทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่าจะมีโอกาสขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น

  ตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยังโตเฉลี่ย 25% ปี 2563

  โดยศูนย์วิจัยกสิกรเผยว่าแม้ในปี 2563 ภาคธุรกิจจะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับลดต้นทุนบางส่วนลง ด้วยการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่มีราคาต่ำกว่าในระยะนี้ แต่มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่าจะยังเติบโตเฉลี่ย 25% จากปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,100-2,400 ล้านบาท


  ถึงแม้จะชะลอลงจากปีก่อนหน้าที่เติบโตเกือบเท่าตัว แต่ก็ยังทำให้ส่วนแบ่งตลาดในปี 2563 จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1% ไปอยู่ที่ 2% ของมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งหมด

  บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาจแตะระดับ 16,000 ล้านบาท ในปี 2568

  ทั้งคาดการณ์ในระยะ 5 ปีข้างหน้ายังพบว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่าจะยังมีโอกาสในการขยายตลาดได้ภายใต้ปัจจัยด้านความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคประกอบกับเงื่อนไขสนับสนุนการผลิตเช่นมาตรการส่งสริมการลงทุนความพร้อมด้านวัตถุดิบทดแทนรวมทั้งมาตรการภาครัฐเพื่อสร้างระบบการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์

  เกิดเป็นมูลค่าบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 13,000-16,000 ล้านบาท ในปี 2568 ส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 8-10% ของมูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรวม

  มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก จะส่งผลบวกต่อตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ด้านการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกซึ่งมีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุดจะส่งผลบวกต่อตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม

  โดยคาดว่าจะเห็นกลไกสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการลดขยะบรรจุภัณฑ์และสร้างแนวทางการบริโภคที่ยั่งยืนสอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก

  ทั้งด้านมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ที่เข้มข้นขึ้นทั่วโลก และมุ่งไปสู่การใช้ Recycled PET Recycled PP รวมถึงการลงทุนเพื่อผลิตไบโอพลาสติก (PLA) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น